obec Kytín - Zápis č. 8

2010-2014
Zápis č. 8

ZÁPIS č. 8stránka 1 (celkem 6)

 

ze zasedání zastupitelstva obce Kytín, konaného dne 28. 6. 2011

v budově hostince

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 18,05 hodin.

 

Přítomní: Miloslav Holý, Jaroslav Šlégr, Jakub Hučín, Iva Pokorná, Jaroslav Cihelka, Petr Faus

Nepřítomní (omluveni): Milena Fárová, Vít Šafář, Jiří Milička

 

Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Navržený zapisovatel: Jakub Hučín pro: 5 proti: 0zdržel se: 1

Navržení ověřovatelé: Jaroslav Cihelka, Iva Pokornápro: 5 proti: 0zdržel se: 1

 

 

Pořad jednání:

1)Kontrola plnění úkolů

2)Závěrečný účet obce Kytín za rok 2010

3)Schválení záměru o pronájmu pozemku

4)Schválení záměru o prodeji pozemku

5)Různé

6)Diskuse

 

 

Pořad jednání byl jednomyslně schválen.

 

Vůči zápisu ze zasedání č. 7 nebyly námitky, zápis byl tímto přijat a bude uložen na obecním úřadě.

 

1) Kontrola plnění úkolů

Starosta seznámil zastupitele se zápisem kontrolního výboru ze dne 22.6.2011 . Zastupitelé vzali zápis KV na vědomí. Na zprávu KV zastupitelé reagovali v rámci bodu Různé. Bezprostředně reagoval pan Faus k tématu dopravy - zastávka směr na Prahu dle jeho mínění není vyřešena, vzrostla nebezpečnost zastávky - úzké nástupiště, špatná lavička, v zimních měsících by to mohlo být problematické. Starosta reagoval - je třeba oslovit město Mníšek pod Brdy, v jehož správě zastávky jsou, aby se zastávky rozšířily. Starosta prověří možnost rozšíření nástupiště, řešení bezpečnosti zastávky.

 

2) Závěrečný účet obce Kytín za rok 2010

Místostarosta seznámil přítomné s akcemi zbudovanými obcí v roce 2010. Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem a zprávou o kontrole hospodaření za rok 2010. Zastupitelé hlasovali o schválení závěrečného účtu.

 

Návrh usnesení

 

Obecní zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce Kytín za rok 2010 včetně zprávy o kontrole hospodaření obce za rok 2010 a schválilo závěrečný účet bez výhrad.

 

Výsledek hlasování :PRO 6PROTI 0ZDRŽEL SE 0

Usnesení č.1/8/2011 bylo přijato

stránka 2(celkem 6 )

 

3) Schválení záměru o pronájmu pozemků

Starosta seznámil přítomné se záměrem pronájmu pozemku č.parc. 646/8 a 655/2 , záměr byl vyvěšen, ze strany občanů nebyly vzneseny námitky. Zastupitelé hlasovali o schválení záměru .

 

Návrh usnesení

 

Obecní zastupitelstvo souhlasilo s pronájmem pozemku č.parc. 646/8 a 655/2 za cenu 5 Kč/m2. Záměr byl řádně vyvěšen a ze strany občanů nebyli námitky.

 

Výsledek hlasování :PRO 6PROTI 0ZRŽEL SE 0

Usnesení č. 2/8/2011 bylo přijato

 

4) Schválení záměru o prodeji pozemku

Starosta seznámil přítomné se záměrem prodeje obecního pozemku č. 406/32 na Chouzavé. Jedná se o část bývalé cesty, nyní je to součást zahrady, pozemek je obcí nevyužitelný. Záměr pochází ještě z roku 2006,tehdejší zastupitelstvo jej odsouhlasilo, prodej se ale již nerealizoval. Proběhla diskuse o obvyklé výši prodejní ceny za tento typ pozemku, což je cena 650 Kč za 1 m2 , pro danou lokalitu a daný druh pozemku, kterou OZ již v několika případech realizovalo, a proto uváděna jako cena obvyklá. Není to pevně daná částka, ale také ne orientační.. Zastupitelé hlasovali o záměru.

 

 

Návrh usnesení

 

Obecní zastupitelstvo souhlasilo s prodejem pozemku č. 406/32 za cenu 38.350 Kč. Záměr byl řádně vyvěšen a ze strany občanů nebyli námitky. Zastupitelé pověřují starostu podepsáním kupní smlouvy.

 

Výsledek hlasování :PRO 6PROTI 0ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 3/8/2011 bylo přijato

 

 

 

 

5) Různé

Místostarosta Šlégr seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4/2011 (viz příloha), zastupitelé o rozpočtovém opatřením hlasovali . Předseda finančního výboru požádal místostarostu Šlégra, aby rozpočtové opatření bylo, pokud to bude možné, zasláno s předstihem finančnímu výboru.

 

Návrh usnesení

 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým opatřením 4/2011

 

Výsledek hlasování :PRO 6PROTI 0ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 4/8/2011 bylo přijato

 

Pan Cihelka navrhl zastupitelstvu, aby pověřilo kontrolní výbor kontrolou, že získání pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových panem Cihelkou proběhlo bez závad. Bude probráno na příštím zasedání zastupitelstva. Pan Faus požádal, aby v pracovních komisích podobných té, která stanovovala nabídku ceny za pozemky pro Úřad pro zastupování státu ve

stránka 3 (celkem 6 )

věcech majetkových, byl zastoupen finanční i kontrolní výbor.

 

Místostarosta Hučín seznámil přítomné se stavem jednání o předškolních zařízeních. V příštím roce bude v Kytíně 14 dětí školkového věku, z nichž 8 je již do některého z předškolních zařízení v okolních obcích přijato. Počet kytínských dětí pro otevření vlastní školkové třídy je příliš malý, bylo by nutné třídu doplnit z okolních obcí, pokud by okolní obce měly zájem. Probíhají jednání o možnosti umístit kytínské děti do školek v okolních obcích, okolní obce mají kapacitu školek naplněnu, ještě proběhne jednání s Řitkou a Novou Vsí pod Pleší. Proběhla diskuse - pro stavbu školky v obci by bylo třeba prověřit výši investice a výdaje na její fungování.Pan Cihelka vznesl dotaz, zda by bylo možné provozovat v obci i soukromou mateřskou školku. Pan Hučín odpověděl, že rámcově to možné je, ale pravděpodobně by její provoz byl velmi nákladný. Pan Vodochodský navrhl, aby byla prověřena možnost partnerské spolupráce s okolními obcemi na stavbě nebo obnově školky pro několik obcí. Pan Hučín prověří.

 

Starosta seznámil přítomné s peticí k trvalému přihlášení občanů žijících v Kytíně, kteří zde ale nejsou trvale přihlášeni. Proběhla diskuse. Pan Cihelka uvedl, že petice má za účel informovat trvale nepřihlášené občany o výhodách přihlášení v obci. Pan Faus namítl, že tato petice může vytvářet třecí plochy mezi občany obce a být chápána jako nátlak na trvale nepřihlášené občany. Starosta bude informovat o výhodách trvalého přihlášení občanů pro obec na internetových stránkách obce a úřední desce.

 

Starosta seznámil přitomné s nutností uzavřít dodatek č. 12 ke smlouvě o provozování vodovodu a kanalizace s VAK Beroun a DD Kytín, cena vodného i stočného zůstává ve stejné výši . Informoval přítomné o možnosti zjišťovat stočné u objektů s vlastní studnou - vlastní měřák splaškové vody. Do konce roku by měl proběhnout audit přípojek. Jednání s VAK Beroun bude probíhat dále.

 

Návrh usnesení

 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dodatku č. 12 ke smlouvě o provozování vodovodu a kanalizace s firmou VAK Beroun a DD Kytín a pověřuje starostu jeho podepsáním.

 

Výsledek hlasování :PRO 6PROTI 0ZDRŽEL SE 0

Usnesení č.5/8/2011 bylo přijato

 

Starosta seznámil přítomné s dopisem Středočeského kraje o nutnosti majetkoprávního vypořádání u pozemků pod úpravnou pitné vody a o problematice komunikace v rámci areálu domova důchodců. Starosta s místostarostou Šlégrem dohledají dokumenty týkající se jednání o vlastnictví vodohospodářské struktury mezi Kytínem a ÚPZSVVM jako nástupcem okresního úřadu a Středočeským krajem a obnoví jednání s krajem.

 

Starosta informoval přítomné o projektu domu pana Pičmana se sklonem střechy 30 stupňů. Starosta s předsedou stavební komise v souladu s pověřením zastupitelstva odsouhlasili, že tato odchylka je přípustná.

 

Starosta seznámil přítomné s dopisem občanů týkající se štěrkové komunikace v Koutě. Největší nerovnosti budou spraveny recyklátem, v příštím roce se bude v rámci rozpočtu uvažovat, zda tuto komunikaci dále zpevnit, bylo by ale třeba zajistit odvodnění komunikace.

 

 

 

stránka 4 (celkem 6 )

 

Starosta seznámil přítomné se záměrem SOMRu pořádat olympiádu mikroregionu 27. 8.2011 Kytín se přihlásí s jedním družstvem.

 

Starosta seznámil přítomné s dopisem pana Báry a požádal pana Cihelku, aby dopis místo něj přečetl než si donese z obecního úřadu další podklady k jednání obecního zastupitelstva (koncepcipráce starosty a místostarostů). Pan Bára v dopise žádá starostu, aby situaci okolo anonymních udání a vyhrožování občanům Kytína řešil. Zastupitelé se k dopisu nijak nevyjádřili, na dopis odpoví starosta.

 

Starosta se vyjádřil ke zprávě kontrolního výboru (viz bod č. 1):

  1. seznámil zastupitele s koncepcí práce starosty a místostarostů;

rozdělení kompetencí je k dispozici na obecním úřadě a bude vyvěšeno na internetových

stránkách obce

  1. schodiště k restauraci - bylo nutné uvést úpravy kvůli připomínkám pana Kocmana, jednání s panem Kocmanem probíhají dále;
  2. dětské hřiště - proběhlo jednání s rodiči; ve spolupráci s oficiálním kontrolorem se zjistí, které ze stávajících prvků lze použít dle norem, následně budou obnoveny a případně doplněny herní prvky. Pan Jaroslav Čížkovský ml.navrhl, zda by nebylo možné přepracovat koncepci pomníku na návsi, prostor pomníku zmenšit a dětské hřiště umístit na návsi. O případné možnosti umístění dětského hřiště jinde, než za DD proběhne veřejné jednání, volejbalové hřiště by zůstalo na stávajícím místě;
  3. proběhlo zasedání výběrové komise k veřejné zakázce výstavby terasy u restaurace. Starosta seznámil přítomné s výběrem dodavatele. Jako zhotovitel byla vybrána firma PJV spol. s.r.o., V Hůrkách 2139158 00 Praha 13, která dodala cenovou nabídku na přístavbu terasy č.p. 124 a to 916.739 Kč. s DPH. Hlasování o přidělení zakázky bylo odloženo na příští zasedání, kdy bude přítomen větší počet zastupitelů.

 

Starosta seznámil přítomné s projektem obnovy zeleně v obci. Lukáš Fila informoval přítomné o představě obnovy zeleně. Starosta připraví CD s prezentací a předá zastupitelům, aby se s projektem mohli seznámit.

 

Starosta seznámil přítomné s tím, že byla obnovena studánka u kostela. Vysvěcena bude v rámci oslav jubilea obce 20. 8.

 

6) Diskuse

Paní Součková podotkla k námitce pana Fause (v bodu 1), že velikost autobusových zastávek na Kapli je dle jejího názoru dostatečná. Proběhla další diskuse o bezpečnosti zastávky. Starosta diskusi uzavřel dle bodu 1.

 

Zastupitelstvo stanovilo, že další zasedání proběhne ve středu 7. 9. 2011 od 18:00.

 

Zasedání bylo ukončeno ve 20,50 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stránka 5 (celkem 6)

 

 

Usnesení ze zastupitelstva č. 8 ze dne 28. 6. 2011

Hlasování proběhlo u každého usnesení veřejně zdvižením ruky.

 

Usnesení č. 1:

Obecní zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy o kontrole hospodaření obce za rok 2010 a schválilo závěrečný účet bez výhrad.

Pro: 6proti: 0zdržel se: 0

 

Usnesení č. 2:

Obecní zastupitelstvo souhlasilo s pronájmem pozemku č.parc. 646/8 a 655/2za cenu 5 Kč/m2. Záměr byl řádně vyvěšen a ze strany občanů nebyly námitky.

Pro: 6proti: 0zdržel se: 0

 

 

Usnesení č. 3:

Obecní zastupitelstvo souhlasilo s prodejem pozemku č.406/32za cenu 38.350 Kč. Záměr byl řádně vyvěšen a ze strany občanů nebyly námitky. Zastupitelé pověřují starostu podepsáním kupní smlouvy.

Pro: 6proti: 0zdržel se: 0

 

Usnesení č. 4:

Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 4/2011.

Pro: 6proti: 0zdržel se: 0

 

Usnesení č. 5:

Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dodatku č. 12 ke smlouvě o provozování vodovodu a kanalizace s firmou VAK Beroun a DD Kytín a pověřuje starostu jeho podepsáním.

Pro: 6proti: 0zdržel se: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stránka 6 ( celkem 6)

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 29. 6. 2011

 

 

Zapisovatel: .................................................................. Jakub Hučín

 

 

 

Ověřovatelé: ................................................................. Iva Pokorná

 

 

 

............................................................... Jaroslav Cihelka

 

 

 

 

 

Starosta: ....................................................................... Miloslav Holý

 

 

(06.07.2011)