obec Kytín - Zápis č. 4

2010-2014
Zápis č. 4

ZÁPIS č. 4   ze zasedání zastupitelstva obce Kytín, konaného dne 16. 2. 2011 v budově Obecního úřadu Kytín Zasedání bylo zahájeno v 19,06 hodin. Přítomní: Miloslav Holý, Jaroslav Šlégr, Jakub Hučín, Petr Faus, Iva Pokorná, Jiří Milička, Jaroslav Cihelka, Vít Šafář Nepřítomní: Milena Fárová Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Navržený zapisovatel: Jakub Hučín                              (pro: 7; proti: 0; zdržel se:1) Navržení ověřovatelé: Vít Šafář, Iva Pokorná   (pro: 6; proti: 0; zdržel se:2) Zapisovatel i ověřovatelé byli schváleni. Pořad jednání: 1) Projednání jednacího řádu 2) Uzavření dohody o dočasném uložení nebezpečných odpadů v naléhavých případech 3) Schválení veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupkové agendy 4) Jmenování předsedy stavební komise 5) Jmenování velitele jednotky SDH 6) Jmenování kronikáře obce 7) Různé 8) Diskuse Pořad jednání byl jednomyslně schválen. Byly projednány námitky k minulému zápisu – vůči zápisu ze zasedání č. 2 a č. 3 nebyly námitky. 1) Projednání jednacího řádu Nebyly vzneseny připomínky vůči návrhu jednacího řádu, zastupitelstvo schválilo nový jednací řád (viz usnesení č. 1). 2) Uzavření dohody o dočasném uložení nebezpečných odpadů v naléhavých případech Zastupitelé odsouhlasili uzavření dohody (viz usnesení č. 2). Dohoda bude uzavřena mezi obcí a ASCO Group spol.s r.o., dočasné uložení bude možné v provozovně firmy ASCO Group s r.o. Záměr bude konzultován se zástupcem OŽP MÚ Černošice ing. Jansou. 3) Schválení veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupkové agendy s městem Mníšek pod Brdy Každá obec má povinnost zajistit přestupkovou agendu, a to buď sama, nebo uzavře veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí. Obec Kytín nemá kapacity na provozování vlastní přestupkové agendy, starosta proto navrhl uzavřít veřejnoprávní smlouvu s městem Mníšek pod Brdy, jak tomu bylo i v předchozích letech. Obsah smlouvy i podmínky jsou stejné jako u předchozí smlouvy. Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smlouvy (viz usnesení č. 3).

 

4)Jmenování předsedy stavební komise

Starosta navrhl zřízení stavební komise jako poradního orgánu starosty a při aplikaci nového územního plánu; stavební komise bude k dispozici i ke konzultacím občanů; navrhl ing. Petra Kejhu jako předsedu stavební komise. Proběhla diskuse. Starosta jmenoval za předsedu stavební komise ing. Petra Kejhu. Do příštího zasedání zastupitelstva předseda stavební komise navrhne zastupitelstvu další členy komise.

5)Jmenování velitele jednotky SDH Kytín

Starosta seznámil zastupitelstvo s náplní činnosti jednotky SDH. V současnosti nejsou podklady dohledatelné, na jejichž základě byla jednotka zřízena, i když je Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje evidovaná pod číslem 21 A 177. Starosta proto navrhl jednotku SDH oficiálně zřídit. V opačném případě by obec měla povinnost  smluvně zajistit požární ochranu hasičskou jednotkou z jiné obce. Proběhla diskuse o nákladech, pokud by obec uzavřela smlouvu s hasičským sborem jiné obce. Částka není v současnosti známa, starosta ji může zjistit. Zřízení vlastní jednotky, ale znamená investovat do vlastních pracovníků a vlastního majetku obce, a to je prioritní. Zastupitelstvo souhlasilo se zřízením jednotky a se jmenováním jejího velitele (viz usnesení č. 4). Na internetu a na nástěnce obce bude k dispozici seznam členů jednotky. Starosta zároveň předložil zastupitelům návrh požárního řádu obce; požární řád obce musí být stanovený veřejnou vyhláškou. Text proto starosta rozešle zastupitelům a na příštím zasedání zastupitelstva bude projednán.

6)Jmenování kronikáře obce

Starosta navrhl jako kronikáře obce paní Olgu Součkovou, zastupitelé souhlasili (viz usnesení č. 5).

7)Různé

Místostarosta pan Šlégr předložil návrh dodatkového rozpočtového opatření k 31. 12. 2010 a rozpis rozpočtu pro rok 2011. Dodatkové rozpočtové opatření bylo sestaveno proto, aby bylo zastupitelstvo seznámeno s plněním rozpočtu za rok 2010. Do konce roku 2010 došlo k navýšení rozpočtu kvůli účetním změnám, došlo i k navýšení výdajů za zimní údržbu, za opravy veřejného osvětlení a za nutné opravy elektrických rozvodů na obecním úřadě. Místostarosta pan Šlégr seznámil zastupitele s detailním rozpisem rozpočtu obce na rok 2011 (viz usnesení č. 6).

Předseda finančního výboru pan Faus podal zastupitelstvu zprávu o proběhlé inventarizaci a seznámil se zápisem. Téměř všechny položky byly v pořádku; při inventarizaci majetku (v položce 031 - pozemky) ale byly zjištěny určité nesrovnalosti. Navrhl proto uspořádat mimořádnou inventarizaci pozemků do 31. 5. 2011, aby byla tato položka v pořádku; ve spolupráci s katastrem nemovitostí je třeba zjistit skutečný stav týkající se některých obecních pozemků. V rámci inventarizace bylo zajištěno oštítkování majetku obce. Seznam věcí navržených pro vyřazení bude předán zastupitelům, zastupitelé o něm rozhodnou na příštím zasedání. Zastupitelé vzali zprávu finančního výboru na vědomí a jednomyslně souhlasili s navrhovaným postupem.

Předseda finančního výboru seznámil zastupitelstvo se stavem účtů obce k 31. 12. 2010 a k 16. 2. 2011. Zastupitelstvo se dohodlo, že v zápisu ze zastupitelstva nebudou uváděny konkrétní částky zůstatku financí na účtech (pro:7; proti 1; zdržel se:0). Zastupitelstvo současně souhlasí s převodem částky 400 000 Kč z účtu obce u KB, na účet obce u ČS z důvodu výhodnějšího úročení (pro: 8; proti:0 zdržel se:0).

Předseda kontrolního výboru pan Milička podal zastupitelstvu zprávu o kontrole při financování územního plánu obce. Kontrolní výbor zjistil, že bývalý starosta pan Hučín nerespektoval vnitřní směrnici o finanční kontrole a vnitřní směrnici o veřejných zakázkách, kritizoval bývalého starostu za uzavřené smlouvy na pořízení územního plánu s projektantem ing. Havrdou, za proces při objednávání SEA a ÚRU u ing. Tonikové a při odsouhlasení finanční kompenzace smluvní pokut

od ing. Havrdy za nedodržení termínu odevzdání díla. Pan Milička vyzval za kontrolní výbor pana Hučína, aby rezignoval na funkci místostarosty. Proběhla diskuse. Pan Hučín souhlasil, že z jeho strany došlo k zanedbání plnění směrnic, dělo se tak ale neúmyslně a nevznikla tím ani žádná škoda na obecním majetku. Ohledně svého setrvání ve funkci místostarosty požádal všechny zastupitele o vyjádření - pokud by od zastupitelů nedostal většinovou podporu pro setrvání ve funkci, na funkci místostarosty rezignuje. Pro jeho setrvání ve funkci se vyjádřili 3 zastupitelé, 2 pro odstoupení a 2 zastupitelé si vzali čas na rozmyšlenou, nejprve se chtěli seznámit se zprávou kontrolního výboru. Další diskuse se týkala ceny za pořízení územního plánu.

Místostarosta pan Šlégr podal zastupitelstvu hlášení o produkci odpadů za minulý rok - směsného odpadu se vyvezlo 201 tun, dále tříděný odpad; výkaz byl odevzdán v řádném termínu.

Starosta informoval zastupitele o probíhající obnově veřejného osvětlení.

Místostarosta pan Šlégr informoval zastupitele o finanční kalkulaci při výměně pozemků s manželi Špičkovými; dle jeho mínění je nabídka manželů Špičkových adekvátní. Proběhla diskuse – paní Součková namítla, že směna není výhodná, další její námitka se týkala délky projednávání. Starosta shrnul diskusi - vyzve manžele Špičkovy, aby se vyjádřili k formě výměny, kterou jim obec nabídla – výměna s doplatkem.

Starosta informoval zastupitele o nových směrnicích: Směrnice – č.1/2011 o evidenci a inventarizaci dlouhodobého hmotného a nehmotného a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve vlastnictví  obce Kytín. Vnitřní organizační směrnice Obce Kytín č.2/2011. Zároveň zaniká směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence ze dne 1.3.2008. Zastupitelé tyto směrnice přijímají (pro: 7 proti: 0 zdržel se: 1).

Starosta navrhl zastupitelům, aby byl v souvislosti s letošním výročím 690 let vzniku obce zhotoven znak a vlajka obce. Starosta prověřil nabídky – p. Tejkal nabízí zhotovení návrhů znaku a vlajky za 16 000 Kč. Zastupitelé souhlasí s tím, aby starosta pokračoval v jednání s p. Tejkalem.

Starosta informoval zastupitele, že přihlásil obec do soutěže o nejlepší májku.

Starosta informoval zastupitele o děkovném dopise speciální školy Mníšek pod Brdy.

Starosta informoval zastupitele o potřebě navýšit částku za vyvezení splaškové odpadní vody o 50-100 Kč kvůli zvýšení nákladů na provoz fekálního vozu. Určité zvýšení je třeba, ale tak, aby cena byla ještě konkurenceschopná. Upravuje se proto cena za vývoz, která byla stanovena zastupitelstvem na zasedání dne 27. 5. 2009. (viz usnesení č. 7)

Starosta informoval zastupitele o dodatcích ke smlouvě o dopravní obslužnosti obce. Vzhledem k tomu, že stále ještě probíhají jednání, nebude starosta zatím dodatky podepisovat, vyčká se závěrů jednání.

Starosta informoval o provedených pracích v obci. Bylo zřízeno internetové bankovnictví. Oprava střechy, oplechování komínu a nová vrchní deska s přesahem na obecní restauraci. Vyklizena jedna místnost na obecním úřadě pro uložení věcí potřebných k rychlému zákroku při povodních a jiných mimořádných událostí. Vyčištění odtoku kolem kostela. Opraveny obecní nástěnky. Provedena prozatímní oprava schodů do restaurace. Částečné rozšíření veřejného osvětlení. Proběhlo zaměření pozemků pro výměnu s p. Slavatou.

Starosta dal zastupitelům ke zvážení řešení okolí pomníku na návsi. Zastupitelé souhlasili, aby starosta začal pracovat na projektu uspořádání zeleně v obci - na návsi a koncepčně zpracoval podobný projekt pro celý katastr. (pro:8 proti:0 zdržel se:0).

Na závěr starosta poděkoval zastupitelům za dosavadní práci, kterou provedli.

Zasedání bylo ukončeno 22:40


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Kytín č. 4, konaného dne 16. 2. 2011

 

Usnesení č. 1:

Zastupitelstvo obce schválilo ke dni 16. 2. 2011 nové znění jednacího řádu zastupitelstva obce.

Pro: 8              Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 2:

Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody o dočasném uložení nebezpečných odpadů v naléhavých případech a zmocňuje starostu k podpisu.

Pro: 8              Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 3

Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupkové agendy s městem Mníšek pod Brdy pro roky 2011-2014 a pověřuje starostu jejím podepsáním.

Pro: 7              Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. 4:

Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízením jednotky SDH Kytín. Obecní zastupitelstvo jmenuje velitelem jednotky SDH Kytín pana Karla Konečného.

Pro: 8               Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 5:

Obecní zastupitelstvo souhlasí se jmenováním paní Olgy Součkové za kronikáře obce.

Pro: 8              Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 6:

Obecní zastupitelstvo souhlasí s dodatečným rozpočtovým opatřením (viz příloha č. 1), které bude sloužit jako podkladový materiál pro audit. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpis rozpočtu pro rok 2011 (viz příloha č. 2).

Pro: 8              Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 7:

Obecní zastupitelstvo upravuje cenu za svoz splaškové vody obecním fekálním vozem, která byla stanovena obecním zastupitelstvem dne 27. 5. 2009 takto: cena za 1 vývoz bude 450 Kč + cena za množství splaškové vody 100 Kč. za 1 m3.

Pro: 7              Proti: 0 Zdržel se: 1

Zapisovatel: …............................................................... (Jakub Hučín)

Ověřovatelé: ….............................................................. (Vít Šafář)

….............................................................. (Iva Pokorná)

Starosta: ….................................................................... (Miloslav Holý)

(23.02.2011)