obec Kytín - Zápis č. 2

2010-2014
Zápis č. 2

ZÁPIS č. 2

 

ze zasedání zastupitelstva obce Kytín, konaného dne 1. 12. 2010

v zasedací místnosti OÚ Kytín

 

 

Jednání bylo zahájeno v 19,05 hodin.

 

Přítomni: Miloslav Holý, Jiří Milička, Jaroslav Cihelka, Petr Faus, Milena Fárová, Jaroslav Šlégr, Vít Šafář, Iva Pokorná přišla 19:12

Omluveni: Jakub Hučín

 

Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Program jednání :

1) Změna dosavadního jednacího řádu

2) Doplnění členů finančního a kontrolního výboru

3) Odsouhlasení smlouvy o obstarání věci

4) Rozpočtové opatření 2

5) Diskuse a různé

6) Závěr

 

Pořad jednání byl jednomyslně schválen 7 hlasy přítomných

 

Navržený zapisovatel : Jiří Milička

Navržení ověřovatelé: Petr Faus, Vít Šafář

 

Zapisovatel i ověřovatelé byli jednomyslně schváleny 7 hlasy přítomných

1) 1. Změna dosavadního jednacího řádu

- Jednací řád bude projednán na příštím zastupitelstvu, jelikož se zastupitelé nemohli s návrhem seznámit : schváleno 8 pro, nikdo se nezdržel ani nebyl proti

2) Doplnění členů finančního a kontrolního výboru

- Pan Faus informoval o nových členech finančního výboru, kterými jsou pan Jaroslav Cihelka a Zuzana Listíková

- Pan Milička informoval o nových členech kontrolního výboru, kterými jsou ing. Vlastimil Hozman a Ondřej Kolář

3) Odsouhlasení smlouvy o obstarání věci

- Pan Holý informoval o návrhu smlouvy o umístění toulavých psů do útulku

- Smlouva byla schválena : 8 pro nikdo se nezdržel ani nebyl proti

4) Rozpočtové opatření 2

- Předseda finančního výboru pan Faus a místostarosta pan Šlégr informovali o položkách rozpočtového opatření

- Pan Šafář podal podnět k přezkoumání celkové výše úhrady ceny za územní plán, která byla uhrazena architektovi - celkem se bude jednat o 671.000,- Kč.

- Obecní zastupitelstvo zadalo úkol kontrolnímu výboru provést kontrolu oprávněnosti výše této úhrady - 8 pro, nikdo se nezdržel ani nebyl proti

- P. Šlégr informoval o stavu finančních prostředků OÚ a to, u KB je 532000,- Kč a u ČS je 263000,- Kč

- Rovněž informoval, že je nutné uskutečnit ještě dvě splátky za obecní restauraci

- Rozpočtové opatření 2 bylo schváleno - 8 pro, nikdo se nezdržel ani nebyl proti

5) P. Milička dal návrh na zařazení bodu určení statutárního zástupce starosty do programu OZ - návrh byl schválen - 7 pro, 1 se zdržel a nikdo nebyl proti

-pan Šlégr podal návrh , aby statutárním zástupcem byl pan Jakub Hučín a pan Cihelka podal protinávrh, aby statutárním zástupcem byl pan Jaroslav Šlégr.

-následně proběhlo hlasování o prvním návrhu : 6 pro, 2 se zdrželi a nikdo nebyl proti

-pan Jakub Hučín byl schválen statutárním zástupcem starosty.O protinávrhu již nebylo hlasováno.

- v této souvislosti byl dán návrh o změně podpisových vzorů pro KB, ČS a KÚ pro pan Miloslava Holého a pana Jakuba Hučína - bylo schváleno 8 pro, nikdo se nezdržel ani nebyl proti.

6) Diskuse a závěr

- byla provedena rozprava k návrhu rozpočtu na rok 2011, který bude zveřejněn na

úřední desce OÚ Kytín

- Bude projednán návrh na umístění kontejneru na Tetrapack

- Bude usilováno o návrat autobusové linky 317

- Starosta obce projedná s panem Bárou oprávněnost branky na jeho pozemku, který dle pana Šafáře je komunikací a měl by být veřejně průchozí.

- Pí Součková upozornila na námitku k výměně pozemků mezi OÚ a manželi Špičkovými pro její nevýhodnost pro OÚ

- Byla vedena diskuse k možné výměně pozemků u restaurace s panem Slavatou

- Pan Šlégr informoval o průběhu vybírání místních poplatků 2004 -2009 se jedná celkem o nedoplatky ve výši 3400,- Kč , což OZ konstatovalo, že se dnes již jedná o nedobytnou pohledávku a v letošním roce se jedná za domy 5375,- Kč a za chaty 7.800,- Kč

- Pan Šlégr doporučil pro další období projít všechny pozemky obce, které jsou v nájmu a zkontrolovat stav jakým způsobem jsou užívány a poté stanovit cenu

 

Zasedání skončilo ve 22:13 hodin.

 

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva č. 2 ze dne 1. 12. 2010

Usnesení č.1:

Bylo schváleno podepsání smlouvy o obstarání věci

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 2:

Bylo schváleno rozpočtové opatření 2

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č.3:

Byly schváleny podpisové vzory u KB, ČS a KÚ pro pana Miloslava Holého a pana Jakuba Hučína

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č.4:

OZ vzalo na vědomí, že pan Vít Šafář se od 10.11.2010 zříká finanční odměny pro neuvolněného zastupitele

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis zhotovil: .................................................. Jiří Milička

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: ................................................ Petr Faus

................................................ Vít Šafář

 

 

 

 

Starosta: ................................................. Miloslav Holý

 

 

(06.12.2010)