obec Kytín - Zápis č. 1

2010-2014
Zápis č. 1

ZÁPIS č. 1

 

ze zasedání zastupitelstva obce Kytín, konaného dne 10. 11. 2010

v zasedací místnosti obecního úřadu Kytín.

 

 

Přítomni: Miloslav Holý, Iva Pokorná, Milena Fárová, Petr Faus, Jaroslav Šlégr, Jiří Milička, Jaroslav Cihelka, Vít Šafář, Jakub Hučín

Nepřítomni: 0

 

Jednání zahájeno v 19:00 hod.

 

 

Dle zákona o obcích se vedení ustavujícího zasedání zastupitelstva ujal Petr Faus.

 

Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Pořad jednání:

1)Určení zapisovatelů a ověřovatelů

2)Kontrola osvědčení o zvolení

3)Složení slibu členů zastupitelstva obce

4)Využitelnost dosavadního jednacího řádu

5)Volba volební a návrhové komise

6)Volba starosty a místostarosty

7)Zřízení výborů zastupitelstva

8)Diskuse, různé

 

 

Pořad jednání byl jednomyslně schválen.

 

1.Zapisovatelem byl jednomyslně určen Jakub Hučín, ověřovateli Iva Pokorná a Vít Šafář.

 

2.Byla provedena kontrola osvědčení o zvolení zastupitelem obce. Osvědčeními o zvolení se prokázali všichni noví zastupitelé.

 

3.Zastupitelé splnili povinnost složit slib členů zastupitelstva obce dle zákona a podepsali jej.

 

4.Zastupitelé projednali využitelnost současného jednacího řádu a dohodli se, že toto zasedání se bude řídit stávajícím jednacím řádem. Jednací řád bude případně upraven na následujících zasedáních.

 

5.Zastupitelé se dohodli, že návrhy na kandidáty vzejdou z diskuse a volby do jednotlivých funkcí budou probíhat veřejně, proto nebude ustavena volební a návrhová komise.

 

6.Proběhla volba starosty a místostarosty. Dosavadní starosta Jakub Hučín a dosavadní místostarosta Jaroslav Šlégr ukončili svou funkci k 10. 11. 2010. Politické uskupení dobrovolných hasičů, které získalo v komunálních volbách nejvíce hlasů navrhlo jako kandidáta na starostu Miloslava Holého. Kandidát tuto kandidaturu přijal s podmínkou, že funkce starosty bude vzhledem k množství úkolů v obci uvolněná. Proběhla diskuse o financování funkce z hlediska rozpočtu obce, nebyly vážné námitky k financování funkce uvolněného starosty, zastupitelstvo stanovilo výkon funkce starosty jako funkci uvolněnou (viz usnesení č. 1).

Volba starosty: kromě Miloslava Holého nebyl navržen žádný jiný kandidát.

kandidát Miloslav Holý

Pro: 8Proti: 0Zdržel se: 1

Starostou byl zvolen Miloslav Holý.

 

Zastupitelstvo diskutovalo o počtu místostarostů, je možné mít místostarostů i více. Dle bývalého starosty a místostarosty by bylo dost náplně i pro dva místostarosty, dle některých zastupitelů by bylo lepší teď zvolit jednoho místostarostu, vzhledem k funkci uvolněného starosty. Dle tohoto názoru by bylo lepší vyhotovit koncepci práce a podle ní eventuálně zvolit dalšího místostarostu. Rovněž vzhledem k větší finanční zátěži kvůli financování uvolněného starosty není možné navyšovat finance kvůli odměnám místostarostů.

Proběhlo hlasování o návrhu, aby byli místostarostové 2, odměna předchozího místostarosty by se rozdělila.

Pro: 6Proti: 3Zdržel se: 0

Bylo rozhodnuto, že pro funkční období 2010-2014 budou dva neuvolnění místostarostové, jejichž odměna vznikne rozdělením původní odměny místostarosty. Místostarostové se starostou vyhotoví koncepci rozdělení úkolů a kompetencí a předloží ji zastupitelstvu.

V diskusi byli navrženi kandidáti: Jakub Hučín, Jaroslav Šlégr, Petr Faus. Petr Faus se kandidatury vzdal vhledem ke svému nesouhlasu s počtem místostarostů. Místo Petra Fause byl navržen Jiří Milička.

Proběhlo hlasování o kandidátech:

Kandidát Jakub HučínPro: 5Proti: 2Zdržel se: 2

Kandidát Jaroslav ŠlégrPro: 4Proti: 1Zdržel se: 4

Kandidát Jiří MiličkaPro: 1Proti: 3Zdržel se: 5

Většinou byl zvolen místostarostou Jakub Hučín, druhý místostarosta nebyl zvolen. Jakub Hučín se funkce vzdal, volba se opakovala.

Kandidát Jakub HučínPro: 4Proti: 2Zdržel se: 3

Kandidát Jaroslav ŠlégrPro: 5Proti: 2Zdržel se: 2

Kandidát Jiří MiličkaPro: 1Proti: 2Zdržel se: 6

Většinou byl zvolen místostarostou Jaroslav Šlégr, druhý místostarosta opět nebyl zvolen. Jednomyslně byla schválena úprava způsobu volby - ponechat tuto volbu jako první kolo, ve kterém byl zvolen jako jeden místostarosta Jaroslav Šlégr, ve druhém kole se rozhodne mezi Jakubem Hučínem a Jiřím Miličkou.

Kandidát Jakub HučínPro: 5Proti: 2Zdržel se: 2

Kandidát Jiří MiličkaPro: 1Proti: 4Zdržel se: 4

Druhým místostarostou byl zvolen Jakub Hučín.

 

7. Zastupitelstvo zvolilo předsedy výborů. Kandidáti byli navrženi z diskuse.

Předseda kontrolního výboru:

Kandidát Jiří MiličkaPro: 7Proti: 0Zdržel se: 2

Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Jiří Milička.

 

 

 

Předseda finančního výboru:

Kandidát Petr FausPro: 8Proti: 0Zdržel se: 1

Předsedou finančního výboru byl zvolen Petr Faus.

Zastupitelstvo pověřilo předsedy výborů sestavením výborů do příštího zasedání zastupitelstva.

 

Zastupitelstvo obce stanovilo měsíční odměny pro jednotlivé funkce zastupitelů takto:

Uvolněný starosta - 33.950 Kč

Neuvolněný místostarosta - 4.425 Kč

Předseda výboru - 1060 Kč

Zastupitel - 460 Kč

 

 

8. Diskuse, různé

Předseda finančního výboru převezme finanční agendu, připraví do konce kalendářního roku zprávu.

 

Pan Emil Járka vznesl požadavek, zda by bylo možné zorganizovat mimo zastupitelstvo ještě cca 4 setkání za rok mezi starostou a sdruženími v obci (Sokol, hasiči).

 

Paní Součková vznesla požadavek, zda by bylo možné zveřejnit objem nedoplacených poplatků a informaci, jakým způsobem se nedoplatky vymáhají.

 

Starosta informoval zastupitelstvo o záměru případné správy vodohospodářské struktury ze zdrojů obce kvůli ušetření finančních prostředků. Ze stejného důvodu je třeba synchronizovat veřejné osvětlení, aby svítilo podle aktuálního množství denního světla.

 

Bude rovněž probíhat kontrola efektivity práce obecních zaměstnanců.

 

Úřední hodiny zatím zůstávají, když bude třeba, mohou se upravit.

 

Místostarosta Šlégr informoval o kontrole připojení kanalizace.

 

Místostarosta Hučín informoval o návrhu vodného/stočného na rok 2011, bude se projednávat na příštím zasedání.

 

Zimní údržba - smlouva s p. Čížkovským dále platí, posypová sůl je zajištěna. Zásněžky se budou instalovat ve spolupráci s paní Cihelkovou.

 

Množí se zájem o instalaci mobilheimů na pozemcích, které nejsou určeny územním plánem pro výstavbu. Starosta prověří možnost jejich regulace u stavebního úřadu.

 

Místostarosta Hučín informoval o návrhu smlouvy o obstarání věci s útulkem Bouchalka. Pan Milička prověří, zda je tato smlouva pro obec výhodná.

 

 

 

 

 

Místostarosta Hučín informoval o petici obyvatel Rovin týkající se odstřelu černé zvěře v okolí osady. Pan Milička projedná petici na setkání mysliveckého sdružení a bude informovat zastupitelstvo a obyvatele Rovin o možnostech.

 

Autobusy - zastupitelstvo vzalo na vědomí vyúčtování autobusů, místostarosta Šlégr informoval o možném snížení krajských dotací na dopravu o 30 %.

 

Místostarosta Hučín informoval o proběhlém předběžném krajském auditu. Výtky auditorů se týkaly formálních záležitostí, které budou napraveny.

 

Místostarosta Šlégr zjistí ceny za svoz odpadů, starosta prověří, zda by bylo možné zajistit svoz odpadů levněji.

 

V neděli 28. 11. bude probíhat rozsvícení vánočního stromu a vánoční trhy. Iva Pokorná a Jakub Hučín zajistí leták, který bude umístěný na internet a do schránek.

 

Zastupitelstvo bere na vědomí pronájem obecních pozemků Na Rovinách pro rok 2010 za cenu 5 Kč za metr čtvereční. Bude nutné zkontrolovat faktický zábor obecních pozemků.

 

Zastupitelstva budou předběžně probíhat ve středu od 19:00, další zastupitelstvo bude pravděpodobně na přelomu listopadu a prosince.

 

 

Zasedání skončilo ve 21:15 hodin.

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva č. 1 ze dne 10. 11. 2010

Usnesení č. 1:

Obecní zastupitelstvo stanovilo výkon funkce starosty v obci Kytín jako funkci uvolněnou.

Pro: 9Proti: 0Zdržel se: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis zhotovil: .................................................. Jakub Hučín

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: ................................................ Vít Šafář

 

 

 

 

................................................ Iva Pokorná

 

 

 

 

 

 

Starosta: ................................................. Miloslav Holý

 

 

 

(17.11.2010)