obec Kytín - Zápis ze zastupitelstva č. 29

Zasedání zastupitelstva proběhlo 8. 7. 2009

Zápisy ze zastupitelstva
Zápis ze zastupitelstva č. 29
Zasedání zastupitelstva proběhlo 8. 7. 2009

 

ZÁPIS č. 29 stránka 1 (celkem 3)

 

ze zasedání zastupitelstva obce Kytín, konaného dne 8. 7. 2009

v zasedací místnosti Obecního úřadu Kytín.

 

 

Jednání bylo zahájeno v 19,00 hodin.

 

Přítomni: Jakub Hučín, Jaroslav Šlégr, Zuzana Listíková, Štěpánka Čapková, Josef Strejček, Josef Pomahač, Petr Novák

Nepřítomni: Miloslav Holý, Iva Pokorná

 

Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

 

Pořad jednání:

1)oprava komunikací

2)rozšíření obecního rozhlasu

3)změny v autobusové dopravě od 1. 9. 2009

4)různé

 

Pořad jednání byl jednomyslně schválen.

 

Navržená zapisovatelka: Zuzana Listíková

Navržení ověřovatelé: Štěpánka Čapková, Josef Strejček

Zapisovatelka i ověřovatelé byli jednomyslně schváleni.

 

 

1.Oprava komunikací

 

Starosta seznámil OZ s průběhem rekonstrukce příjezdové komunikace do obce. V souvislosti se záplavami je třeba řešit odvedení vody z návsi, aby voda neohrožovala okolní domy. Stavba byla přerušena, starosta a místostarosta budou jednat s dodavatelskou firmou a SUS Kladno o možnosti snížit profil komunikace a s možností zlepšit odvedení vody pod komunikací potrubím. Na vícepracích nad rámec plánované opravy se ale tím pádem musí finančně podílet obec. Pan Kolář nabídl obci pomoc při jednáních se správcem komunikace a s dodavatelem event. formou reklamace projektu.

Místostarosta informoval o provedené opravě komunikace Chouzavá-Malá Svatá Hora.

Starosta informoval o tom, že se na opravu příjezdové komunikace do osady Na Rovinách podařilo získat příspěvek od Lesů ČR a od osadníků. Navrhl zvýšit podíl obce na 100.000 Kč. Celková částka na opravu by tak činila 180.000 Kč (viz usnesení č. 1)

 

 

 

 

stránka 2 (celkem 3)

 

2.Rozšíření obecního rozhlasu

Starosta předložil obecnímu zastupitelstvu návrh na zavedení bezdrátového místního rozhlasu. Rozhlas by byl rozšířen o další dvě vysílací místa v Kytíně a o vysílací místo na Chouzavé a Na Rovinách. OZ se záměrem rámcově souhlasí, kvůli velké kumulaci letošních výdajů obce pověřuje starostu jednáním s dodavatelem o prodloužení splatnosti za dodání.

3. Změny v autobusové dopravě od 1. 9. 2009

Starosta informoval zastupitele o návrhu dopravního opatření Ropidu, kterým by se kvůli zefektivnění provozu a snížení nákladů od 1. 9. 2009 zavedla obslužná linka č. 446 provozovaná minibusy, linka č. 317 s kloubovými autobusy by nezajížděla do Kytína, ale pokračovala od Malé Svaté Hory dále na Dobříš. Linka č. 446 by měla návaznost na autobusy od Prahy i od Dobříše, takže by se dojezdové časy lišily od současného stavu minimálně (cca 3 min.). Přestupní zastávky by byly u kaple a U Šibence, event. v Mníšku na náměstí. Zastupitelé berou tento návrh na vědomí a souhlasí s ním za předpokladu, že: nedojde ke snížení hustoty spojů; nedojde ke zvýšení finanční úhrady ze strany obce; že školní spoj bude zajíždět v Mníšku až ke škole.

Navrhované dopravní opatření by měly mimo jiné i posílit dopravu mezi Mníškem a Prahou – ve špičce mezi 6:30 a 8:00 odjezdy z Mníšku po 10 minutách; v sedle mezi 8:00 a 12:00 odjezdy každou půl hodinu.

 

4. Různé

 

V souvislosti s opravou komunikací byl položen návrh na omezení dopravy dřeva po komunikacích obce. Obec nemůže komunikace pro svoz dřeva uzavřít, ale bude jednat s Lesy ČR o dodržování tonáže nákladních aut.

 

Starosta informovalOZ o záměru pana Járky postavit v obci spalovnu-výrobnu elektřiny na biomasu. Starosta tento záměr konzultoval se stavebním úřadem, kdy se došlo k závěru, že tento provoz nemůže být umístěn mezi obytné domy, protože by se zhoršila kvalita ovzduší. Umístění není ani vhodné kvůli nutné dopravní obsluze.

 

Místostarosta informoval OZ o nabídce Ekokomu na zapůjčení sběrných kontejnerů s vrchním plněním na plasty a papír. OZ souhlasilo s přechodem na tento typ kontejnerů kvůli lepší obslužnosti. Místostarosta bude o jejich zavedení dále jednat s Ekokomem a se svozovou firmou.

 

Starosta informoval OZ o dohodě s Policií ČR v Mníšku, že bude častěji kontrolovat okolí překladiště velkoobjemového komunálního odpadu (tzv. sběrného dvora). Množí se zneužívání tohoto překladiště ze strany občanů, kteří nebydlí v katastru obce a neplatí zde odpady. Pravděpodobně od příštího roku se bude každý, kdo sem bude ukládat velkoobjemový odpad, muset prokázat potvrzením o zaplacení odpadů obci.

stránka 3 (celkem 3)

 

Starosta informoval OZ o zjištění, že svoz splaškových vod obecním fekálem je možné provozovat jako službu občanům a nemusí se jednat o hospodářskou činnost, což by komplikovalo účetnictví. (viz usnesení č. 2)

 

Jednání bylo ukončeno v 21,10 hodin.

 

 

 

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva č. 29 ze dne 8. 7. 2009

Usnesení č. 1 :

Obecní zastupitelstvo souhlasí s nutnou finanční spoluúčastí na snížení profilu příjezdové komunikace kvůli riziku záplav; souhlasí rovněž s navýšením finančního podílu obce při opravě komunikace Na Rovinách na 100.000 Kč, souhlasí s dohodou s Lesy ČR a s osadníky o finančním spolupodílení se na opravě komunikace.

 

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

Usnesení č. 2:

Obecní zastupitelstvo souhlasí s tím, že odvoz splaškové vody obecním fekálem bude obec provozovat jako službu občanům, nikoliv jako hospodářskou činnost za účelem zisku.

 

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

 

 

 

 

Zápis zhotovila: .................................................. Zuzana Listíková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: ................................................ Josef Strejček

 

 

 

................................................ Štěpánka Čapková

 

 

 

Starosta: .................................................Jakub Hučín

 

(19.07.2009)