obec Kytín - Zápis ze zastupitelstva č. 31

Zápisy ze zastupitelstva
Zápis ze zastupitelstva č. 31

 

 

ZÁPIS č. 31stránka 1 (celkem 4)

 

ze zasedání zastupitelstva obce Kytín, konaného dne 26.8. 2009

v jídelně Domova důchodců v Kytíně.

 

 

Jednání bylo zahájeno v 19,00 hodin.

 

Přítomni: Jakub Hučín, Jaroslav Šlégr, Zuzana Listíková, Štěpánka Čapková, Josef Strejček, Petr Novák, Miloslav Holý

Nepřítomni:, Iva Pokorná, Josef Pomahač

 

Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

 

Pořad jednání:

1)Kontrola úkolů

2)změny v autobusové dopravě od 1. 9. 2009

3)Řešení stanoviště kontejneru pro velkoobjemový odpad (sběrný dvůr)

4)Prodej, výměna obecních pozemků (pod bytovkou, u hostince)

5)Opravy komunikací

6)Diskuse, různé

 

Pořad jednání byl jednomyslně schválen.

 

Navržená zapisovatelka: Zuzana Listíková

Navržení ověřovatelé: Štěpánka Čapková, Josef Strejček

Zapisovatelka i ověřovatelé byli jednomyslně schváleni.

 

 

Starosta informoval OZ o získání dotace na rekonstrukci mateřské školky v Mníšku pod Brdy společně s městem Mníšek pod Brdy a Zahořany. Kytín bude mít po ukončení rekonstrukce (pravděpodobně od školního roku 2010-2011 v MŠ k dispozici 5 míst. Finanční podíl Kytína na rekonstrukci je 260.000,- Kč. Bude čerpán až v roce 2010.

 

V srpnu proběhla kolaudace ČOV, zatím je k dispozici pouze protokol, rozhodnutí bude teprve zasláno.

 

OZ jednalo společně s občany o jednotlivých variantách řešení linky 317, které zaslal Ropid. Obec navrhuje variantu, kdy by kloubové autobusy s označením č. 317 jezdily pouze na trase Mníšek-Praha, tím by bylo umožněno posílení autobusové dopravy z Mníšku na Prahu. Z Mníšku by pokračovaly na Dobříš krátké autobusy (ne minibusy) rovněž s označením 317, které by tak jako dnes zajížděly do Kytína, a umožnily tak na této trase přímé spojení bez přestupu. Dále ale trvá zájem obce o obnovení původní licence (viz usnesení č. 1).

 

stránka 2 (celkem 4)

 

 

OZ jednalo o změně využití pozemků 460/33 a 460/35 pro stanoviště kontejnerů pro velkoobjemový komunální odpad (viz usnesení č. 2).

 

OZ jednalo s p. Slavatou o výměně pozemků a o možnosti přístupu do hospodya vyjádřilo souhlas se zabezpečením stabilizačních prací za předpokladu, že pan Slavata umožní vstup do hostince po stávajících schodech do doby, než bude vybudován vedlejší přístup. OZ se zavazuje na vybudování vedlejšího přístupu - schody z čelní strany budovy intenzivně pracovat. (viz usnesení č. 3)

 

OZ vzalo na vědomí investice na opravu komunikací „Na skoutí" po pracích na kanalizaci ve výši 19.000 Kč a 19.000 Kč. OZ odsouhlasilo rozpočtová opatření (viz usnesení č. 4)

 

OZ odsouhlasilo dohodu o úhradě škod mezi obcí Kytín a Lesy ČR. (viz usnesení č. 5)

 

OZ odsouhlasilo uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-6002105/01 se společností ČEZ distribuce, a.s. (viz usnesení č. 6)

 

Jednání bylo ukončeno v 21,10 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stránka 3 (celkem 4)

 

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva č. 30 ze dne 26.8. 2009

Usnesení č. 1 :

Obecní zastupitelstvo se obrací na Ropid se žádostí, aby zažádal v nejkratším možném termínu o vydání licence pro linku č. 317 v původní trase - Praha-Mníšek-Kytín-Dobříš

 

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

Usnesení č. 2:

Obecní zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o změnu využití pozemku 460/33 a 460/35 jako manipulační plochy pro stanoviště kontejnerů pro velkoobjemový komunální odpad.

 

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 3:

Obecní zastupitelstvo souhlasí s provedením stabilizačních prací budovy pana Slavaty za předpokladu, že pan Slavata nadále umožní vstup do hostince po stávajících schodech do doby, než bude vybudován vedlejší přístup

 

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 4:

Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovými opatřeními (viz příloha).

 

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 5:

Obecní zastupitelstvo souhlasí s dohodou o úhradě škody mezi obcí Kytín a Lesy ČR, s.p. a pověřuje starostu jejím podepsáním.

 

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 6:

OZ souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-6002105/01 se společností ČEZ distribuce, a.s. a pověřuje starostu jejím podepsáním.

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

 

 

 

stránka 3 (celkem 4)

 

 

 

 

 

Zápis zhotovila: .................................................. Zuzana Listíková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: ................................................ Josef Strejček

................................................ Štěpánka Čapková

Starosta: .................................................Jakub Hučín

 

(24.09.2009)