obec Kytín - Zápis ze zastupitelstva č. 32

Zápisy ze zastupitelstva
Zápis ze zastupitelstva č. 32

 

 

ZÁPIS č. 32stránka 1 (celkem 4)

 

ze zasedání zastupitelstva obce Kytín, konaného dne 16. 9. 2009

v jídelně Domova důchodců Kytín

 

 

Jednání bylo zahájeno v 19,10 hodin.

 

Přítomni: Jakub Hučín, Jaroslav Šlégr, Zuzana Listíková, Štěpánka Čapková, Josef Strejček, Iva Pokorná, Petr Novák

Nepřítomni: Miloslav Holý, Josef Pomahač

 

Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

 

Pořad jednání:

1)Autobusová doprava

2)Dotace na projekt obnovy veřejného prostranství v obci

3)Prodej a výměna pozemků

4)Rozpočtové opatření č. 2

5)Různé

 

Pořad jednání byl jednomyslně schválen.

 

Navržená zapisovatelka: Zuzana Listíková

Navržení ověřovatelé: Štěpánka Čapková, Iva Pokorná

Zapisovatelka i ověřovatelé byli jednomyslně schváleni.

 

 

1. Autobusová doprava

 

Starosta seznámil přítomné s průběhem jednání se zástupci Ropidu, Středočeského kraje, obcí Voznice, Líšnice, Mníšek p.Brdy, Řitka, Jíloviště a dopravce v Mníšku p. Brdy 16. 9. dopoledne. Starosta seznámil přítomné občany s návrhem Ropidu na vedení linky 446. Zastupitelé i občané diskutovali o tomto návrhu i o alternativních trasách (viz usnesení č. 1).

 

 

2. Dotace na projekt obnovy veřejného prostranství v obci

 

Starosta informoval OZ o možnosti získat dotace z Programu rozvoje venkova na obnovu veřejného prostranství v obci (veřejný rozhlas, veřejné osvětlení, lavičky, parkové úpravy návsi apod.). OZ souhlasilo s vypracováním příslušného projektu a s podáním žádosti (viz usnesení č. 2).

 

 

stránka 2 (celkem 4)

3. Prodej a výměna pozemků

 

Starosta informoval OZ o jednání s chataři z Rovin o možnosti odkoupení některých pozemků v této oblasti (za 650,- Kč / m2). OZ rovněž projednalo žádost pana Feřta na odkoupení pozemku pod bytovkou. O případném prodeji se bude jednat po vyřešení schodů do budovy restaurace.

 

 

4.Různé

 

Starosta informoval OZ o smlouvě o výpůjčce nádob na tříděný odpad (viz usnesení č. 3)

 

Starosta informoval OZ o záměru pana Vladimíra Járky instalovat fotovoltaické panely na pozemcích v severní části obce (viz usnesení č. 4)

 

 

OZ projednalo žádost paní Spěvákové a pana Josefa a Petra Spěvákových o odstranění kontejnerů před domy č.p. 11 a č.p. 12. Bylo konstatováno, že v současnosti není možné kontejnery umístit na jiné místo. Obecní zaměstnanci budou maximálně dbát na úklid kolem kontejnerů.

 

Starosta informoval OZ o nutnosti odstranit balastní vody z kanalizace.

 

Místostarosta seznámil OZ s rozpočtovými opatřeními. (viz usnesení č. 5)

Jednání bylo ukončeno v 21,10 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stránka 3 (celkem 4)

 

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva č. 32 ze dne 16. 9. 2009

Usnesení č. 1 :

Obecní zastupitelstvo souhlasí s vedením linky 446 v navrhované trase: Mníšek p.Brdy - Kytín, hřbitov - Kytín - Kytín, hřbitov - Kytín, rozcestía pověřuje dopravce, aby zažádal o změnu licence linky 446 na uvedenou trasu. OZ zároveň požaduje zajištění několika přímých spojů na Dobříš. Obec je ochotna povýšit náklady na dopravu až do výše dvojnásobku současné částky určené na hrazení prokazatelných ztrát dopravce (v současnosti 8.419 Kč).

Vzhledem k nepřipravenosti změn v autobusové dopravě v obci a z toho vyplývající zhoršené dopravní situaci obec Kytín požadovala obnovení licence pro linku 317 v rozsahu do 31. 8. 2009. Požadavek obce nebyl podpořen obcemi Jíloviště, Mníšek pod Brdy, Voznice, Líšnice, Řitka. Současnou situaci v dopravní obslužnosti obce (zejména v úseku Kytín - Dobříš) nepovažuje obecní zastupitelstvo Kytína za uspokojivou, a žádá proto Krajský úřad Středočeského kraje o spolupráci při řešení této situace.

 

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

Usnesení č. 2:

OZ souhlasí s vypracováním technické studie firmou Empemont a uzavřením příslušné smlouvy o dílo. Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s PhDr. J. Staňkovou za účelem zhotovení projektu pro žádost o dotaci z PRV za 15.000,- Kč při podání žádosti o dotaci + 2% CZV při získání dotace. Pověřuje starostu jejich podepsáním. Obecní zastupitelstvo souhlasí s následným podáním žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova.

 

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 3:

Obecní zastupitelstvo souhlasí se smlouvou o výpůjčce odpadových nádob a pověřuje starostu jejím podepsáním v okamžiku zajištění výsypu těchto nádob.

 

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 4:

OZ nesouhlasí s umístěním FTV na pozemku pana Vladimíra Járky v severní části obce.

 

Pro: 4Proti: 1Zdržel se: 2

 

Usnesení č. 5:

Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2 (viz příloha).

 

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

stránka 4 (celkem 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis zhotovila: .................................................. Zuzana Listíková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: ................................................ Iva Pokorná

 

 

 

................................................ Štěpánka Čapková

 

 

 

Starosta: .................................................Jakub Hučín

 

 

 

(24.09.2009)