obec Kytín - Zápis ze zastupitelstva č. 33

Zápisy ze zastupitelstva
Zápis ze zastupitelstva č. 33

 

 

ZÁPIS č. 33stránka 1 (celkem 3)

 

ze zasedání zastupitelstva obce Kytín, konaného dne 8. 10. 2009

v jídelně Domova důchodců Kytín

 

 

Jednání bylo zahájeno v 19,10 hodin.

 

Přítomni: Jakub Hučín, Jaroslav Šlégr, Zuzana Listíková, Štěpánka Čapková, Josef Strejček, Iva Pokorná, Miloslav Holý, Josef Pomahač,

Nepřítomni: Petr Novák

 

Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

 

Pořad jednání:

1)Autobusová doprava

2)Dotace na obnovu veřejného prostranství z programu PRV

3)Balastní vody

4)Různé

 

Pořad jednání byl jednomyslně schválen.

 

Navržená zapisovatelka: Zuzana Listíková

Navržení ověřovatelé: Štěpánka Čapková, Iva Pokorná

Zapisovatelka i ověřovatelé byli jednomyslně schváleni.

 

 

1. Autobusová doprava

 

Starosta informoval přítomné o výsledku místního šetření, na kterém se ukázalo, že navrhovaná varianta spojů Kytín-Mníšek přes Korytany není kvůli úzké silnici možná. Obnovila se proto varianta, kdy bude autobus jezdit v trase Kytín, Mníšek, kaple, ale zajíždět až do Mníšku na náměstí. Místostarosta vytvořil návrh maximální varianty jízdního řádu, která by využila všechny nabízené spoje. Ropid poslal cenovou kalkulaci této varianty. Kalkulace se zastupitelům zdá příliš vysoká, starosta bude jednat s Ropidem o úpravě cen. Místostarosta a pan Holý budou jednat s krajem o optimalizaci a o event. finančním příspěvku kraje.

Občané si stěžovali na nefunkčnost současné dopravy (neinformovanost řidičů, spoje nečekají apod.). Občané byli vyzváni, aby stav monitorovali a pokud dojde k pochybení dopravce (např. spoj ujede, nejede dle jízdního řádu apod.), informovali písemně zastupitele o tom, o jaký spoj se jednalo (den, čas, kdy se to stalo a co se stalo), aby zastupitelé měli podněty pro případně jednání s dopravcem.

 

 

 

stránka 2 (celkem 3)

2. Dotace na obnovu veřejného prostranství z programu PRV

Starosta informoval OZ o chystaném projektu žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova (PRV) - obnova veřejného rozhlasu, obnova veřejného osvětlení, parkové úpravy zeleně v obci, nákup obecního mobiliáře - lavičky, odpočívadla, obnova studánky. Zastupitelstvo projekt doplnilo o jednotlivé prvky mobiliáře. Starosta projekt upraví a připraví žádost k podání.

 

 

3.Balastní vody

Obec musí v nejbližší době řešit problém balastních vod ve splaškové kanalizaci - podmínka pro další povolení k nakládání se splaškovými vodami, výzva správce. Budou provedeny kamerové zkoušky ve vytipovaných místech, kde byly balastní vody zjištěny.

 

4.Různé

 

Starosta informoval OZ o výsledku krajské auditu hospodaření obce za rok 2009. Audit proběhl bez větších závad, je ale třeba upravit usnesení č. 4 ze zastupitelstva ze dne 27. 5. 2009, v němž byl přijímán závěrečný účet, je třeba toto usnesení revokovat. (viz usnesení č. 1)

 

Starosta informoval OZ o smlouvě o smlouvě budoucí s ČEZem na nové obecní odběrné místo na Chouzavé. (viz usnesení č. 2)

Jednání bylo ukončeno ve 21,10 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stránka 3 (celkem 3)

 

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva č. 33 ze dne 8. 10. 2009

Usnesení č. 1 :

Obecní zastupitelstvo revokuje usnesení č. 4 ze zastupitelstva ze dne 27. 5. 2009. Nové znění usnesení je toto: Obecní zastupitelstvo projednalo závěrečný účet společně se zprávou o kontrole hospodaření za rok 2008 bez výhrad (viz příloha), souhlasí s předloženým rozpočtovým opatřením č. 1.

 

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

Usnesení č. 2:

Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženou smlouvou o smlouvě budoucí na zřízení nového odběrného místa na Chouzavé a pověřuje starostu jejím podepsáním

 

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis zhotovila: .................................................. Zuzana Listíková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: ................................................ Iva Pokorná

................................................ Štěpánka Čapková

Starosta: .................................................Jakub Hučín

 

(21.10.2009)