obec Kytín - Zápis ze zastupitelstva č. 34

Zápisy ze zastupitelstva
Zápis ze zastupitelstva č. 34

 

ZÁPIS č. 34stránka 1 (celkem 4)

 

ze zasedání zastupitelstva obce Kytín, konaného dne 11. 11. 2009

v jídelně Domova důchodců Kytín

 

 

Jednání bylo zahájeno v 19,10 hodin.

 

Přítomni: Jakub Hučín, Jaroslav Šlégr, Zuzana Listíková, Štěpánka Čapková, Josef Strejček, Miloslav Holý, Josef Pomahač

Nepřítomni: Petr Novák, Iva Pokorná

 

Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Pořad jednání:

1)Autobusová doprava

2)Přírodní park Hřebeny

3)Kanalizace a balastní vody

4)Různé

 

Pořad jednání byl jednomyslně schválen.

 

Navržená zapisovatelka: Zuzana Listíková

Navržení ověřovatelé: Štěpánka Čapková, Josef Strejček

Zapisovatelka i ověřovatelé byli jednomyslně schváleni.

 

 

1. Autobusová doprava

 

V úterý 10. 11. se konalo jednání, kterého se účastnili zástupci obcí z celého regionu, Středočeského kraje, Ropidu a dopravců. Starosta informoval o výsledcích jednání - na začátku prosince 2009 se bude podepisovat nová smlouva na dopravní obslužnost na 10 let, během nichž bude probíhat přesoutěžení všech linek, jak to vyžaduje legislativa EU. Smlouva se bude projednávat na zastupitelstvu obce na konci listopadu, nebo na začátku prosince, až bude obci doručen její text. Obec Kytín byla znovu ujištěna, že nehrozí pokles krajské dotace na dopravu v obci. Vzhledem k příliš velké účasti nebylo možné projednat ostatní body týkající se pouze linky 446.

 

Starosta informoval přítomné o průběhu dalšího jednání s Ropidem, o úpravách cen za jednotlivé přidané spoje. Zastupitelstvo diskutovalo o tom, jestli jednat s Ropidem o úpravách jízdního řádu, ke kterým by mělo dojít na začátku prosince v rámci celorepublikových změn v jízdních řádech, nebo trvat na vrácení busu 317. OZ se rozhodlo vyčkat na odpověď Ropidu na dopis obce, starosta se pokusí vyjednat odklad termínu pro zadávání nových jízdních řádů (pro linku 446 15. 11. a pro linku 317 20. 11.). V případě potřeby sezve zastupitele k dalšímu jednání.

 

 

stránka 2 (celkem 4)

2. Přírodní park Hřebeny

 

Starosta informoval OZ o rozhodnutí Středočeského kraje ze 14. 9. 2009 ustavit Přírodní park Hřebeny. Tento záměr ani případně hranice parku kraj s obcemi nijak nekonzultoval. OZ k tomuto bodu přijalo usnesení, které obec zašle kraji (viz usnesení č. 1).

 

 

3.Kanalizace a balastní vody

Starosta informoval přítomné o výši vodného a stočného pro rok 2010. Mělo by zůstat ve stejné výši, jako bylo v letošním roce. Dojde pouze řádově k haléřovému rozdílu za m3 vzhledem ke zvýšení DPH z 9% na 10% v rámci úsporného balíčku vlády.

 

Starosta seznámil OZ s výsledkem kamerové zkoušky v kanalizačním systému. Bylo zjištěno, že na několika místech je poškozeno kanalizační potrubí, kudy do kanalizačního řadu vnikají balastní vody. Havarijní situace je v úseku před domovem důchodců. Oprava bude provedena co nejdříve speciálním rukávem, za cenu do 50.000,- Kč. (viz usnesení č. 2)

 

 

4.Různé

 

Starosta informoval OZ o začátku rekonstrukce školky Nová v Mníšku pod Brdy, které se partnersky účastní a na kterou dostaly zúčastněné obce evropskou dotaci. Rekonstrukce by měla být dokončena do léta 2010 a od školního roku 2010/2011 by měl mít Kytín v této školce zajištěno pět míst pro kytínské děti.

 

Starosta informoval OZ o návrhu A. Slepičkové na výměnu oken v budově hostince za akční nabídku ve výši 48.000,- Kč. Tato investice bude hrazena z nájmů paní Slepičkové. (viz usnesení č. 3)

Jednání bylo ukončeno v 21,40 hodin.

stránka 3 (celkem 4)

 

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva č. 34 ze dne 11. 11. 2009

Usnesení č. 1 :

Zastupitelstvo obce Kytín souhlasí s myšlenkou zřízení Přírodního parku Hřebeny, ale zásadně odmítá postup Středočeského kraje, kdy byly hranice přírodního parku umístěny bez konzultace s obcí a bez ohledu na stávající i na chystaný územní plán obce. Obec Kytín vyzývá Středočeský kraj k jednání o úpravě hranic parku, aby byly v souladu s územním rozvojem obce.

 

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

Usnesení č. 2:

Obecní zastupitelstvo souhlasí s havarijní opravou kanalizačního řadu do výše 50.000 Kč.

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

Usnesení č. 2:

Obecní zastupitelstvo souhlasí s výměnou oken na budově hostince za cenu ve výši 48.000,- Kč.

 

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stránka 4 (celkem 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis zhotovila: .................................................. Zuzana Listíková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: ................................................ Josef Strejček

................................................ Štěpánka Čapková

Starosta: .................................................Jakub Hučín

 

(19.11.2009)