obec Kytín - Zápis ze zastupitelstva č. 35

Zápisy ze zastupitelstva
Zápis ze zastupitelstva č. 35

 

ZÁPIS č. 35stránka 1 (celkem 4)

 

ze zasedání zastupitelstva obce Kytín, konaného dne 16. 12. 2009

v budově Obecního úřadu Kytín

 

 

Jednání bylo zahájeno v 19,00 hodin.

 

Přítomni: Jakub Hučín, Jaroslav Šlégr, Josef Pomahač, Zuzana Listíková, Štěpánka Čapková, Josef Strejček, Miloslav Holý

Nepřítomni: Iva Pokorná, Petr Novák

 

Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Pořad jednání:

1)Kontrola plnění úkolů

2)Rozpočet na rok 2010

3)Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2009

4)Žádost o dotaci z programu FROM

5)Plánované investice a jejich financování

6)Diskuse, různé

 

 

Pořad jednání byl jednomyslně schválen.

 

Navržená zapisovatelka: Zuzana Listíková

Navržení ověřovatelé: Štěpánka Čapková, Josef Strejček

 

Zapisovatelka i ověřovatelé byli jednomyslně schváleni.

 

 1. Místostarosta informoval OZ o výsledcích odpadového hospodářství v roce 2009. OZ diskutovalo o výši poplatku na odpady pro rok 2010 dle propočtů nákladů za odpady. Vzhledem k rostoucím nákladům rozhodlo o zvýšení poplatků za odpad pro rok 2010 o 50 Kč na osobu, resp. chatu a přijalo příslušnou vyhlášku. V souvislosti s výrazným prodlením některých občanů při placení poplatků za odpad, kdy musí obecní úřad tento poplatek několikrát urgovat, navrhuje za urgování tohoto poplatku v souladu s vyhláškou č. 1/2004 zvýšit poplatek příslušné osobě o 50 Kč. (viz usnesení č. 1)

 

 1. Starosta informoval OZ o jednání s Domovem Kytín na spolupodílení se na havarijní opravě cca 20 metrů starého kanalizačního řadu v komunikaci před DD Kytín. Při kamerové kontrole byla odhalena rozsáhlá prasklina, kterou je třeba neprodleně opravit. Oprava byla konzultována i se zástupcem VaK Beroun. Na úhradě opravy (cca 80.000 Kč) se bude rovným dílem podílet obec a Domov Kytín. OZ souhlasí, aby oprava proběhla v nejbližším možném termínu.

 

stránka 2 (celkem 4)

 

 1. Starosta seznámil OZ s návrhem rozpočtu na rok 2010. V návrhu byly provedeny drobné úpravy (navýšení částky na silnice). OZ rovněž přijalo rozpočtové opatření č. 3 (viz usnesení č. 2).

 

 1. Starosta předložil OZ aktualizovaný strategický dokument rozvoje obce - Místní program obnovy vesnice - aktualizace listopad 2009 (viz usnesení č. 3); rovněž předložil zastupitelstvu návrh podání žádosti o dotaci z programu FROM (viz usnesení č. 4).

 

 1. OZ vzalo na vědomí probíhající investice - čekárna u Kaple (do 45.000 Kč), osvětlení u zastávky Kaple (do 65.000 Kč), nová elektroinstalace v klubovně hasičů v přízemí hostince (do 20.000 Kč), oprava křižovatky u Rovin, oprava výtluků mezi Kytínem a Rovinami, ulomený kraj nově opravené komunikace u návsi, část otočky pro autobusy na návsi (50.000 Kč), topení v šatnách na hřišti (40.000 Kč), provzdušnění nádrží ČOV (50.000 Kč).

 

 1. Starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy na ukládání odpadu s firmou ZDIBE, zastupitelé jednomyslně znění smlouvy odsouhlasili a pověřili starostu jejím podepsáním. Starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene za prodloužení elektrokomun. sítě na obecním pozemku na návsi. OZ nesouhlasí s navrhovanou výší kompenzace a požaduje kompenzaci ve výši 50 Kč za bm dle usnesení zastupitelstva z 19. 3. 2008.

 

 1. Starosta informoval OZ o dopisu města Mníšek pod Brdy, v němž vyzývá obec Kytín k vytvoření kritérií pro umístění dětí do školky v Mníšku pod Brdy na základě partnerského projektu, který zajišťuje 5 míst pro kytínské děti ve školce Nová od školního roku 2010/2011. Starosta připraví podrobná kritéria pro příští zasedání zastupitelstva.

 

 1. Starosta informoval OZ o stanovisku ŘSD k otočce pro autobusy u zastávky Kytín, rozcestí. Místostarosta povede event. další jednání.

 

 1. Starosta informoval OZ o nutnosti srovnat u hájovny bioodpad z komunitního kompostování.

 

 1. Starosta informoval OZ o žádosti sourozenců Bárových o zařazení pozemků na Babinské v chystaném územním plánu mezi stavební s tím, že by na těchto pozemcích byly vystavěny jako obecně prospěšné stavby 3 penziony pro seniory a mateřská škola. OZ k tomuto bodu přijalo usnesení (viz usnesení č. 5)

 

 1. Starosta seznámil OZ s novými smlouvami na autobusy č. 317 a 446 na dalších 10 let. OZ souhlasí s podepsáním smlouvy na linku 317. U smlouvy na linku 446 je třeba prokázat, že bude obci účtována v rámci ostatních linek v regionu. Starosta bude v tomto smyslu jednat s Ropidem.

 

Jednání bylo ukončeno v 21,30 hodin.

stránka 3 (celkem 4)

 

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva č. 35 ze dne 16. 12. 2009

Usnesení č. 1 :

Obecní zastupitelstvo souhlasí se zněním vyhlaškyč.1/2009 (viz příloha č. 1). Poplatky za domovní odpad pro rok 2010 budou ve výši 500 Kč/trvale žijící osoba, event. chata/rok. Zastupitelstvo rovněž souhlasí se zvýšením poplatku o 50 Kč osobě, která tento poplatek neuhradila v řádném termínu do konce 1. čtvrtletí roku a musela být obecním úřadem upomínána.

 

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

Usnesení č. 2 :

Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtem na rok 2010 (viz příloha č. 2). Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým opatřením č.3 (viz příloha č. 3)

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 3:

Obecní zastupitelstvo přijímá aktualizovaný Místní program obnovy vesnice - aktualizace listopad 2009. (viz příloha č. 4)

 

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

 

 

Usnesení č. 4:

Obecní zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu FROM na rok 2010 na obnovu a rozšíření veřejného rozhlasu, za tímto účelem vyčleňuje finanční prostředky na spolufinancování a pověřuje starostu podáním této žádosti.

 

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

 

 

Usnesení č. 5 :

Obecní zastupitelstvo konstatuje, že obec Kytín má v chystaném ÚP dostatečné množství ploch pro veřejně prospěšné stavby a není třeba je dále rozšiřovat.

 

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

 

 

 

stránka 4 (celkem 4)

 

 

 

 

 

 

Zápis zhotovila: .................................................. Zuzana Listíková

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: ................................................ Štěpánka Čapková

 

 

 

 

................................................ Josef Strejček

 

 

 

 

 

 

Starosta: ................................................. Jakub Hučín

 

 

(06.01.2010)