obec Kytín - Zápis ze zastupitelstva č. 36

Zápisy ze zastupitelstva
Zápis ze zastupitelstva č. 36

 

ZÁPIS č. 36stránka 1 (celkem 3)

 

ze zasedání zastupitelstva obce Kytín, konaného dne 3. 2. 2010

v budově Obecního úřadu Kytín

 

 

Jednání bylo zahájeno v 19,15 hodin.

 

Přítomni: Jakub Hučín, Jaroslav Šlégr, Josef Pomahač, Zuzana Listíková, Iva Pokorná, Petr Novák

Nepřítomni: Štěpánka Čapková, Josef Strejček, Miloslav Holý

 

Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Pořad jednání:

1)Kontrola plnění úkolů

2)Úprava jízdních řádů a smlouva o dopravní obslužnosti

3)Priority do konce volebního období

4)Diskuse, různé

 

 

Pořad jednání byl jednomyslně schválen.

 

Navržená zapisovatelka: Zuzana Listíková

Navržení ověřovatelé: Iva Pokorná, Jaroslav Šlégr

 

Zapisovatelka i ověřovatelé byli jednomyslně schváleni.

 

  1. Starosta sdělil OZ výsledek z jednání s O2 kvůli výši náhrady za zřízení věcného břemene při rozšíření telekomunikační sítě v centru obce. Investor O2 souhlasil s výší náhrady 50,- /bm (celková výše = 3.500,- Kč); OZ bere uzavření smlouvy na vědomí.

 

  1. Starosta informoval OZ o chystané změně jízdních řádů autobusů. OZ znovu deklarovalo svoji vůli zajistit u vybraných spojů obslužnost obce linkou 317 jako dříve - již v současnosti např. spoj z Dobříše v 14:58 zajíždí do Kytína. OZ bude jednat s Ropidem, aby tento charakter spojů byl rozšířený na dopolední spoj a na spoje v sobotu a v neděli, u kterých není tlak na rychlost obratu vozů. OZ diskutovalo o jednotlivých konkrétních úpravách jízdního řádu, starosta tyto připomínky projedná s Ropidem. Starosta informoval přítomné o smlouvách na autobusové linky (smlouva na 317 byla podepsána, na446 dosud ne, závisí na dalším jednání s Ropidem).

 

  1. OZ projednalo priority práce do konce volebního období:

 

a)Dokončit územní plán

b)Jednat o zajištění obslužnosti přímými autobusy zajíždějícími ve vybraných časech do obce v rozsahu dřívější linky 317

stránka 2 (celkem 3)

 

c)Rozšíření veřejného rozhlasu

d)Rekonstrukce interiéru obecního úřadu

e)Schodiště do hospody

 

 

  1. Diskuse, různé

 

-OZ prodiskutovalo návrh kritérií na umístění dětí z Kytína do MŠ Nová v Mníšku pod Brdy. Kytín bude mít od roku 2010/2011 k dispozici 5 míst. Budou obsazena dětmi, která mají trvalý pobyt v Kytíně stejně jako alespoň jeden z rodičů. Přednost budou mít předškolní děti, na dalším místě budou děti rodiče samoživitele s pravidelnou celodenní docházkou, dále dítě zaměstnaných rodičů, dále dítě, které má v MŠ Nová sourozence, dále ostatní děti. Starosta návrh předá starostovi Mníšku.

-OZ rozhodlo odložit řešení 8 parcel p. Báry- rozvod elektřiny - na příští termín zasedání zastupitelstva

-OZ souhlasí se stavbou obslužné komunikace na pozemky parc. č. 351/36 a 351/23 za předpokladu, že bude zachovaný přírodní ráz komunikace

-Starosta informoval OZ o žádost o vyjádření ke stavebnímu řízení rodinného domu vedle hřbitova (viz usnesení)

- pan Malý informoval OZ o poškozených topolech na cestě k hájovně; bude kontaktován hajný.

 

Jednání bylo ukončeno v 21,35 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva č. 36 ze dne 3. 2. 2010

Usnesení č. 1 :

Obecní zastupitelstvo souhlasí se stavbou rodinného domu v Kytíně na pozemku parc. č. 457/15a457/14 dle projektové dokumentace firmy LENNOX architekti s.r.o.

 

Pro: 5Proti: 1Zdržel se: 0

 

 

 

 

 

stránka 3 (celkem 3)

 

 

 

 

 

 

 

Zápis zhotovila: .................................................. Zuzana Listíková

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: ................................................ Iva Pokorná

 

 

 

 

................................................ Jaroslav Šlégr

 

 

 

 

 

 

Starosta: ................................................. Jakub Hučín

 

 

(10.02.2010)