obec Kytín - Zápis ze zastupitelstva č. 37

Zápisy ze zastupitelstva
Zápis ze zastupitelstva č. 37

 

ZÁPIS č. 37stránka 1 (celkem 4)

 

ze zasedání zastupitelstva obce Kytín, konaného dne 31. 3. 2010

v budově Obecního úřadu Kytín

 

 

Jednání bylo zahájeno v 19,15 hodin.

 

Přítomni: Jakub Hučín, Jaroslav Šlégr, Zuzana Listíková, Iva Pokorná, Petr Novák, Miloslav Holý,

Štěpánka Čapková, Josef Strejček

Nepřítomni: Josef Pomahač

 

Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Pořad jednání:

1)Kontrola plnění úkolů

2)Schody k hospodě

3)Diskuse, různé

 

Pořad jednání byl jednomyslně schválen.

 

Navržená zapisovatelka: Zuzana Listíková

Navržení ověřovatelé: Štěpánka Čapková, Josef Strejček

 

Zapisovatelka i ověřovatelé byli jednomyslně schváleni.

 

  1. Starosta informoval OZ o stavu dotací na veřejný rozhlas, osvětlení a zvelebení obce z Programu rozvoje venkova - byly zamítnuty; výsledek dotačního řízení z programu FROM na místní rozhlas není ještě znám.

 

Starosta informoval OZ o opravě části narušené kanalizace - proběhla dle plánu, k dispozici je videozáznam sanovaného úseku.

 

Starosta informoval přítomné o prováděné rekonstrukci Obecního úřadu - byl nakoupen nový nábytek a koberec a provedeny malby jednotlivých místností. OZ vzalo na vědomí cenu pořízeného nábytku pro budovu obecního úřadu (30.790,- Kč), která byla konzultována telefonicky.

2. Schody k hospodě: starosta informoval OZ o stavu stavby: projekt je hotový, zkompletovaná vyjádření příslušných orgánů, finanční prostředky na stavbu jsou zajištěny, podaná žádost o stavební povolení - vše se zadrhlo na nesouhlasu pana Slavaty, který svůj souhlas podmínil komplexním řešením přístupu do hostince. OZ požadovalo po panu Slavatovi zřízení věcného břemene průchodu přes jeho terasu ke stávajícímu vchodu, pan Slavata věcné břemeno odmítl, nabídl uzavření dohody o společném využívání terasy. Tato dohoda by vstup stávajícím vchodem umožňovala, ale je ze strany pana Slavaty vypověditelná.

stránka 2 (celkem 4)

 

Diskutovala se možná řešení.

 

Varianty řešení:

a) Posunutí terasy, aby schody nezasahovaly nad pozemek p. Slavaty

b) Souhlasit s návrhem pana Slavaty a uzavřít dohodu o společném užívání terasy

c) Vybudovat vchod ze stany od pana Kocmana

 

3. Starosta informoval OZ o tom, že se musí provést projekt na využití obecních pozemků u ČOV.

 

Dále probíhají jednání s Ropidem. Starosta jedná s Ropidem, aby alespoň některé spoje zajížděly do Kytína jako č. 317.

 

Starosta předložil OZ ke shlédnutí rozpočet, který byl rozepsán do jednotlivých položek, OZ nemělo námitek.

 

OZ projednalo žádost Energonu o rozvedení elektřiny na pozemcích pana Báry - zahrady

(viz usneseníč. 1)

 

Starosta informoval OZ o tom, že paní Ryzcová si podala žádost o odkoupení obecního pozemku Na Rovinách, který bezprostředně souvisí s jejím pozemkem. Zastupitelstvo se shodlo na tom, že v současnosti tento pozemek nechce prodávat.

 

OZ projednalo žádost ČEZu o věcné břemeno na obecním pozemku/komunikaci kvůli přivedení elektřiny ke stavěnému rodinnému domu (viz usneseníč. 2).

 

Starosta informoval OZ o schůzce v Černošicích kvůli územnímu plánu - návrh územního plánu je hotov, v dubnu začne jeho projednávání dotčenými orgány; projednávání s veřejností proběhne pravděpodobně v letních měsících, občané o něm budou informováni.

 

Starosta informoval OZ o nutnosti stanovit počet zastupitelů pro následující funkční období zastupitelstva obce (viz usneseníč. 3).

 

Je třeba vyklidit starý nábytek z obecního úřadu - komise připraví protokol a vyřadí starý nábytek z OÚ, který už nikdo nechce. Některé kusy si podle dohody vezmou hasiči.

 

Místostarosta navrhl obecnímu zastupitelstvu nákup traktorové sekačky na trávu - do cca 50.000,- Kč. (viz usneseníč. 4)

 

 

Jednání bylo ukončeno v 21,35 hodin.

 

 

 

stránka 3 (celkem 4)

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva č. 37 ze dne 31. 3. 2010

Usnesení č. 1 :

Obecní zastupitelstvo souhlasí se zavedením elektřiny na pozemky č. 351/39 - 351/45

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 1

Usnesení č. 2 :

Obecní zastupitelstvo souhlasí se zněním smlouvy IP-12-6002105/01 o věcném břemeni a pověřuje starostu jejím podepsáním.

Pro: 8Proti: 0Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 3 :

Obecní zastupitelstvo souhlasí tím, aby počet zastupitelů pro funkční období zastupitelstva obce Kytín v letech 2010-2014 byl 9 členů.

Pro: 8Proti: 0Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 4 :

Obecní zastupitelstvo souhlasí tím, aby byla zakoupena traktorová sekačka na trávu v ceně do 50.000 Kč.

Pro: 8Proti: 0Zdržel se: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stránka 4 (celkem 4)

 

 

 

 

 

 

Zápis zhotovila: .................................................. Zuzana Listíková

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: ................................................ Štěpánka Čapková

 

 

 

 

................................................ Josef Strejček

 

 

 

 

 

 

Starosta: ................................................. Jakub Hučín

 

 

(07.04.2010)