obec Kytín - Zápis ze zastupitelstva č. 38

Zápisy ze zastupitelstva
Zápis ze zastupitelstva č. 38

 

ZÁPIS č. 38stránka 1 (celkem 3)

 

ze zasedání zastupitelstva obce Kytín, konaného dne 27. 4. 2010

v budově Obecního úřadu Kytín

 

 

Jednání bylo zahájeno v 20,05 hodin.

 

Přítomni: Jakub Hučín, Josef Pomahač, Zuzana Listíková, Iva Pokorná, Petr Novák,

Štěpánka Čapková, Josef Strejček

Nepřítomni: Jaroslav Šlégr, Miloslav Holý

 

Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Pořad jednání:

1)Smlouva naautobusovou linku 446

2)Schody k hospodě

3)Diskuse, různé

 

Pořad jednání byl jednomyslně schválen.

 

Navržená zapisovatelka: Zuzana Listíková

Navržení ověřovatelé: Štěpánka Čapková, Iva Pokorná

 

Zapisovatelka i ověřovatelé byli jednomyslně schváleni.

 

 

1. Starosta informoval OZ o stavu smlouvy na autobusovou linku 446 (viz usneseníč. 1)

 

 

  1. Starosta informoval OZ o přepracování projektu na schody do hospody.

 

 

  1. Starosta informoval OZ o požadavku VAKu na vybudování lávky u kalové nádrže (viz usneseníč. 2)

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 21,35 hodin.

 

 

 

 

 

 

stránka 2 (celkem 3)

 

 

 

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva č. 38 ze dne 27. 4. 2010

Usnesení č. 1 :

Obecní zastupitelstvo souhlasí se zněním smlouvy na linku 446 a pověřuje starostu dalším jednáním o zlepšení obslužnosti obce a následným podepsáním této smlouvy.

 

Pro: 6Proti: 0Zdržel se: 1

Usnesení č. 2 :

Obecní zastupitelstvo souhlasí s doplněním obslužné lávky u ČOV v ceně 27.600,- Kč bez DPH.

 

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis zhotovila: .................................................. Zuzana Listíková

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: ................................................ Štěpánka Čapková

 

 

 

 

................................................ Iva Pokorná

 

 

 

 

 

 

Starosta: ................................................. Jakub Hučín

 

 

(30.04.2010)