obec Kytín - Zápis ze zastupitelstva č. 39

Zápisy ze zastupitelstva
Zápis ze zastupitelstva č. 39

 

ZÁPIS č. 39stránka 1 (celkem 4)

 

ze zasedání zastupitelstva obce Kytín, konaného dne 1. 6. 2010

v budově Obecního úřadu Kytín

 

 

Jednání bylo zahájeno v 19,05 hodin.

 

Přítomni: Jakub Hučín, Josef Pomahač, Zuzana Listíková, Iva Pokorná, Petr Novák,

Štěpánka Čapková, Josef Strejček, Jaroslav Šlégr, Miloslav Holý,

 

 

Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Pořad jednání:

1)Schválení závěrečného účtu

2)Výměny pozemků

3)Diskuse, různé

 

Pořad jednání byl jednomyslně schválen.

 

Navržená zapisovatelka: Zuzana Listíková

Navržení ověřovatelé: Štěpánka Čapková, Iva Pokorná

 

Zapisovatelka i ověřovatelé byli jednomyslně schváleni.

 

 

1. Schválení závěrečného účtu.

Starosta seznámil OZ se závěrečným účtem. OZ projednalo závěrečný účet a přijalo nápravná opatření vyplývající z kontroly hospodaření obce ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje (viz usneseníč. 1)

 1. Výměny pozemků.

Starosta informoval OZ o žádostech o odkoupení či výměnách pozemků. OZ žádosti projednalo následovně:

- prodej částí obecního pozemku Na Rovinách (630/3) - Dernerovi, Vrtiškovi dle předchozího jednání, s prodejem se ale čeká, až bude jasný výsledek stavebního řízení na schody do hostince; Švecovi, paní Křížová - s prodejem dalších částí pozemku se zatím nepočítá; pokud by ale v budoucnu došlo k dalšímu prodeji, OZ předpokládá, že pozemky budou opět nejdříve nabídnuty k odkupu uživatelům, kteří je mají pronajaté.

- prodej části obecního pozemku Na Rovinách (613/12) - Paní Tremlová žádá o odkup malé části pozemku (cca 20 m2) přiléhající k chatě pro vybudování sociálního zařízení. OZ souhlasilo. Dále paní Tremlová žádá o možnost vybudování oplocení kolem pronajatého pozemku. Starosta projedná na místě v místním šetření.

- směna pozemku 351/4 manželů Zíkových - Zíkovi podali návrh na směnu pozemku pod

stránka 2 (celkem 4)

 

komunikací v nové zástavbě obce. Obec prozatím o směně neuvažuje.

- směna části obecního pozemku (436/1 směrem do Korytan) - Filip Hájek a Alena Koblihová žádají o směnu části pozemku (cca 100 m2) dle plánku, aby byl zachován současný stav oplocení. OZ souhlasí.

- směna části obecního pozemku na návsi, na němž je umístěn plot manželů Špičkových - pan Petr Novák prozkoumá pozemky nabízené Špičkovými ke směně.

 

 

 1. Různé.

Starosta informoval OZ o dopisu pana Ondřeje Koláře. Proběhla diskuse o fungování stanoviště kontejneru pro velkoobjemový komunální odpad v lokalitě pod Rovinami. Pro snížení zátěže životního prostředí se OZ dohodlo na následujícím postupu:

1.starosta bude jednat s Mníškem o možnosti využití jejich sběrného dvora

2.starosta bude jednat s obsluhou stanoviště o úpravě režimu včetně zvýšení odpovědnosti obsluhy za čistotu stanoviště

3.obec bude usilovat o co nejrychlejším přesunu stanoviště k ČOV

Diskusi byl přítomný i pan Kolář, který na dopis nepožadoval písemnou odpověď.

 

Starosta seznámil OZ s dokončením rekonstrukce části prostor pro hasiče v přízemí budovy.

 

Starosta informoval OZ o podepsání dodatku ke smlouvě o svozu odpadů s firmou Rumpold. Cena za svoz odpadů se zvyšuje pouze kvůli zvýšení DPH, jinak zůstává cena stejná.

 

OZ projednalo žádost pana Mejzlíka z Chouzavé o vybudování přístřešku pro auto. OZ nemá vůči tomuto záměru námitek.

 

Starosta informoval OZ o změnách v systému evidence obyvatel, který se musí nově zadávat elektronicky. Starosta prověří možnosti (Czech-point office, veřejnoprávní smlouva s jinou obcí) a vybere nejvýhodnější.

 

Starosta informoval o jednáních s Ropidem ohledně autobusů. Námitky obce z minulého zasedání nebyly uznány s tím, že se efektivita a ziskovost nesnížila, ale naopak zvýšila. Zajíždění dalších (např. víkendových) spojů 317 do Kytína není dle Ropidu možné z provozních důvodů (krátké časy na obratištích v Praze a Dobříši). Starosta se domluvil s Ropidem, že na začátku září bude provedeno komplexní zhodnocení linky 446 včetně ekonomické bilance, využití linky a sociálního dopadu na obyvatele Kytína.

Ropid dále souhlasil s posílením autobusů v ranní špičce směr Praha - krátký autobus bude u několika spojů nahrazen prodlouženým autobusem Mercedes.

OZ souhlasilo s návrhem místostarosty zaslat nesouhlasné stanovisko se současným stavem dopravy okolním obcím a kraji. Zařídí místostarosta.

 

 

 

 

stránka 3 (celkem 4)

 

Paní Součková připomínkovala absenci příkopů okolo cest kolem Kytína - komunikace č. 713/1 podél pozemků č.52/1, 52/5, 52/3, 54, 55/4 a 5 v délce cca 100m. Nefunkčnost příkopů zapříčiňujepodmáčené komunikace (propadání) a voda teče na náves před restauraci, kde se drží i několik týdnů a v zimě i namrzá, nehledě na riziko při záplavách.

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 21,00 hodin.

 

 

 

 

 

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva č. 39 ze dne 1. 6. 2010

Usnesení č. 1 :

Obecní zastupitelstvo projednalo závěrečný účet za rok 2009 včetně zprávy o kontrole hospodaření a schvaluje závěrečný účet s výhradami:

 1. Rozdělení rozpočtu do jednotlivých položek na příslušný kalendářní rok bude pořizováno neprodleně a bez zbytečného odkladu.
 2. Územní plán bude zaúčtován zpět do majetku obce.
 3. Při jakémkoli uzavření kupní smlouvy bude ke kupní smlouvě přiložena patřičná doložka.

 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stránka 4 (celkem 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis zhotovila: .................................................. Zuzana Listíková

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: ................................................ Štěpánka Čapková

 

 

 

 

................................................ Iva Pokorná

 

 

 

 

 

 

Starosta: ................................................. Jakub Hučín

 

 

 

 

 

 

Závěrečný účet obce Kytín za rok 2009

Údaje o organizaci:

Obec Kytín

Kytín 65, 252 10

IČO 00640794

 

Kontaktní údaje:

Telefon/fax: 318 590 640

e-mail: obec@kytin.eu

www.kytin.eu

 

Doplňující údaje:

Statutární zástupce k 31. 12: 2009: Jakub Hučín, starosta

Počet obyvatel k 31. 12. 2009: 416

 

Obsah závěrečného účtu:

Plnění příjmů a výdajů rozpočtu (viz příloha)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (viz příloha)

Ostatní doplňující údaje

 

 

Ostatní doplňující údaje:

Zastupitelstvo obce v roce 2009:

Jakub Hučín, starosta

Jaroslav Šlégr, místostarosta

Josef Pomahač, předseda kontrolního výboru

Zuzana Listíková, předsedkyně finančního výboru

Iva Pokorná

Štěpánka Čapková

Miloslav Holý

Petr Novák

Josef Strejček

 

Počet veřejných zasedání zastupitelstva: 10 (zasedání č. 26-35)

Počet přijatých vyhlášek: 1 (OZV č. 1/2009)

 

 

Pojištění majetku obce, záruky:

Majetek obce (obecní úřad, vybavení je pojištěn u České podnikatelské pojišťovny). Obec Kytín v roce 2009 neposkytla záruky.

 

Hospodářská činnost, daňová povinnost:

Obec Kytín neprovozuje hospodářskou činnost, obec Kytín není plátcem DPH, je plátcem daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a daně z nemovitostí

 

Výběrová řízení:

V roce 2009 obec neprováděla výběrové řízení dle zákona 137/2006 Sb.

 

V roce 2009 byly obcí realizovány a financovány následující akce:

 1. Oprava komunikací - souvislá oprava kolem pomníku, souvislá oprava komunikace na Rovinách, zprůjezdnění cesty od kaple kolem obalovny. Opravy výtluků po povodních.

Celková částka: 329.222 Kč

 1. Čistírna odpadních vod - doplnění technologie

Celková částka: 23.205 Kč

 1. Oprava narušeného kanalizačního řadu v obci - vyvložkování prasklého starého kameninového vedení

Celková částka: 49.203 Kč

 1. Výměna oken a dveří v budově obecního úřadu

Celková částka: 170.732 Kč

 1. Výměna oken v obecní budově restaurace

Celková částka: 48.876 Kč

 1. Zakoupení a instalace zastávky u kaple

Celková částka: 39.984 Kč

 1. Úprava příkopů ke hřbitovu, pokračování odvodnění - kanalizační šachta na konci chodníku

Celková částka: 16.198 Kč

 1. Úpravy v budově obecního úřadu - bojler

Celková částka: 11.035 Kč

 1. Stavební úpravy přízemí obecní budovy restaurace - klubovna SDH Kytín

Celková částka: 31.414 Kč

 1. Nákup obecního fekálního vozu

Celková částka: 66.640 Kč

 1. Zhotovování nového územního plánu obce Kytín - hydrologická studie zásobování pitnou vodou

Celková částka: 16.000 Kč

 1. Rekonstrukce odvodnění rybníka

Celková částka: 23.086 Kč

 1. Zajištění zimní údržby vlastními prostředky

Celková částka: 23.823 Kč

 1. Splátka za koupi budovy obecní restaurace

Celková částka: 310.000 Kč

 1. Žádost o dotace z Programu rozvoje venkova - zpracování, studie

Celková částka: 26.900 Kč

 1. Topení ve fotbalových kabinách na hřišti Sokola Kytín

Celková částka: 40.000 Kč

 

 

 

Zpracoval: 14. 5. 2010 Jakub Hučín, starosta; Jana Zíková, účetní

 

 

 

Vyvěšeno: 14. 5. 2010

Sejmuto: 1. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(09.06.2010)