obec Kytín - Zápis ze zastupitelstva č. 40

Zápisy ze zastupitelstva
Zápis ze zastupitelstva č. 40

 

ZÁPIS č. 40stránka 1 (celkem 4)

 

ze zasedání zastupitelstva obce Kytín, konaného dne 4. 8. 2010

v budově Obecního úřadu Kytín

 

 

Jednání bylo zahájeno v 19,05 hodin.

 

Přítomni: Jakub Hučín, Josef Pomahač, Zuzana Listíková, Iva Pokorná, Miloslav Holý,

Josef Strejček

Omluveni: Petr Novák, Štěpánka Čapková, Jaroslav Šlégr,

 

Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Pořad jednání:

1)Kontrola úkolů

2)Rozpočtové opatření č. 1/2010

3)Prodej/pronájem obecních pozemků/vodohospodářského majetku

4)Projednání staveb

5)Různé, diskuse

 

Pořad jednání byl jednomyslně schválen.

 

Navržená zapisovatelka: Zuzana Listíková

Navržení ověřovatelé: Iva Pokorná, Josef Strejček

 

Zapisovatelka i ověřovatelé byli jednomyslně schváleni.

 

 

1.Kontrola úkolů

Pan Holý zjistil možnosti zpracování bioodpadu u hájovny - větve rozštěpkovat, promísit se zbytkem, v krátké době by byla k dispozici kvalitní zemina. Zajistí nacenění prací.

 

Směna manželů Špičkových - pan Novák, který měl prohlédnout nabízené pozemky ke směně, je nepřítomen, odloženo.

Starosta zjišťoval možnost obnovení příkopu kolem komunikace „Do branky" na podnět manželů Součkových. Proběhlo místní šetření za účasti cestmistra SÚS Kladno pana Pročky, u kterého byl přítomen i pan Souček. SÚS Kladno zajistí obnovu příkopu v horní části a pročištění dolní části až po pozemek pana Kocmana, starosta jednal s panem Pechoušem z rozestavěné nemovitosti v horní části komunikace, který zajistí propustek pod nájezdem na pozemek a vyřeší odvodnění podél dotyčného pozemku, na němž je rozestavěná nemovitost, paní Weigertová jako majitelka pole, ze kterého vytéká na komunikaci voda kvůli poničenému výjezdu z pole, zajistí, aby stroje používaly výjzd výše, aby z pole na komunikaci nestékala voda.

 

stránka 2 (celkem 4)

 

Na základě podnětu pana Ondřeje Koláře proběhlo na stanovišti velkoobjemového odpadu (u pana Ritschla) šetření za účasti ing. Jansy z odboru životního prostředí MÚ Černošice, starosty, místostarosty a pana Koláře. Kontrolované místo bylo v pořádku. Aby zde nedocházelo k nekontrolovanému ukládání nebezpečného odpadu, instalovala zde obec uzavíratelný kontejner a požádala o povolení k nakládání s nebezpečnými odpady (tento režim slouží pouze k nouzovému zachycení případného nebezpečného odpadu např. z černých skládek, nebezpečný odpad sem nelze běžně ukládat). Režim sběru nebezpečného odpadu se tím nemění - dvakrát do roka (jaro, podzim) proběhne po ohlášení mobilní sběr nebezpečného odpadu.

Starosta jednal s Mníškem pod Brdy o možnosti využívat jejich sběrný dvůr. V současnosti tuto službu Mníšek ostatním obcím neumožňuje. Starosta jednal s obsluhou stanoviště panem Ritschlem, který souhlasil s úpravou režimu včetně zvýšení odpovědnosti za čístotu stanoviště; byl obcí oficiálně pověřen správou stanoviště a byly zřízeny otvírací hodiny, během kterých je možné velkoobjemový odpad ukládat. Nadále platí, že je zde možné ukládat pouze omezené množství velkoobjemového odpadu, při větším množství si musí majitel sám zajistit vlastní kontejner na svoje náklady.

Administrativní řízení o změně využití pozemku u ČOV k tomuto účelu dále probíhá.

 

Obec obdržela odpověď Ropidu na dopis místostarosty, vyvěšeno na úřední desce.

 

2. Rozpočtové opatření č. 1/2010

Starosta seznámil zastupitele s plněním rozpočtu k pololetí 2010. Obecní zastupitelstvo souhlasilo s rozpočtovým opatřením č. 1/2010 dle přílohy (viz usneseníč. 1)

3.Prodej/pronájem obecních pozemků/vodohospodářského majetku

Starosta informoval OZ o žádostip. Hájka o možnosti pronájmu/odkoupení obecního pozemku před vjezdem na svůj pozemek. Dle sdělení pana Pomahače není zaměření v katastrální mapě přesné, je třeba, aby si majitel zajistil přesné zaměření, aby bylo jasné, jaká část pozemku je jeho a jak velké části by se pronájem týkal.

 

OZ projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZem (viz usneseníč. 2)

 

P. Kaliba vybudoval na své náklady prodloužení kanalizace a vodovodu, stavba byla zkolaudována, nabídl její převod na obec, byla projednána darovací smlouva. (viz usneseníč. 3)

Proběhlo místní šetření týkající se současné stavby vodárny za účasti zástupce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemek by měl přejít na obec, stavba je v majetku Domova důchodců Kytín/Středočeského kraje. Obec bude s domovem jednat u úpravě majetkoprávních vztahů u vodohospodářské infrastruktury.

 

stránka 3 (celkem 4)

4.Projednání staveb

Starosta informoval OZ o žádosti pana Vojty a paní Pechouškové (prostřednictvím paní Janáčové) na umístění 13 rodinných domů v oblasti na Skoutí. OZ tuto žádost již jednou projednávalo a vyjádřilo negativní stanovisko zejména z důvodu nevyhovujících parametrů příjezdové komunikace. Stanovisko je rovněž negativní.

Starosta informoval OZ o projednávání žádosti p. Fischera o stavbu pro chov ovcí na pozemku naproti hřišti. Toto jednání již jednou proběhlo, ale bylo krajským úřadem po odvolání myslivců vráceno k novému projednání. Obec bude zastávat stanovisko dle projednávaného územního plánu, rovněž případný souhlas podmíní tím, že tato stavba bude využívána pouze pro zemědělské účely a nebude sloužit k bydlení.

 

OZ souhlasilo s dostavbou zatrubnění dešťové kanalizace a přípravou pro chodník v lokalitě mezi novou trafostanicí a křižovatkou u kříže při výjezdu z obce směr Mníšek.

5.Různé.

 

Starosta informoval OZ o termínu veřejného projednávání územního plánu se zástupci z Černošic - pátek 3. 9. v 15,00 hod. v jídelně Domova důchodců Kytín.

 

Starosta informoval OZ o prosakujícím odpadu v hospodě - zatéká do hasičárny. Paní Alena Slepičková zajistí nacenění opravy, bude jednat se starostou o finanční účasti obce na opravě.

 

Starosta informoval OZ o obnovení jednání s firmou EMPEMONT o rozšíření obecního rozhlasu. Cenová nabídka z loňského roku zůstala aktuální, obdržíme také nabídku od firmy JD rozhlasy, bude vybrána výhodnější.

 

 

Jednání bylo ukončeno v 21,00 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stránka 4 (celkem 4)

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva č. 40 ze dne 4. 8. 2010

Usnesení č. 1 :

Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1/2010 dle přílohy

Pro: 6Proti: 0Zdržel se: 0

Usnesení č. 2 :

Obecní zastupitelstvo souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6302016 a pověřuje starostu jejím podpisem.

Pro: 6Proti: 0Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 3 :

Obecní zastupitelstvo souhlasí se zněním darovací smlouvy s panem Jindřichem Kalibou a s přijetím vodovodu a kanalizace na pozemku č. 350/3 v celkové hodnotě 403.258,- Kč do majetku obce a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Pro: 6Proti: 0Zdržel se: 0

 

 

 

 

 

 

Zápis zhotovila: .................................................. Zuzana Listíková

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: ................................................ Iva Pokorná

 

 

 

 

................................................ Josef Strejček

 

 

 

 

Starosta: ................................................. Jakub Hučín

 

 

 

 

(11.08.2010)