obec Kytín - Zápis ze zastupitelstva č. 41

Zápisy ze zastupitelstva
Zápis ze zastupitelstva č. 41

 

ZÁPIS č. 41stránka 1 (celkem 3)

 

ze zasedání zastupitelstva obce Kytín, konaného dne 18. 8. 2010

v budově Obecního úřadu Kytín

 

 

Jednání bylo zahájeno v 19,05 hodin.

 

Přítomni: Jakub Hučín, Jaroslav Šlégr,Josef Pomahač, Zuzana Listíková, Josef Strejček, Štěpánka Čapková,

Omluveni: Petr Novák, Iva Pokorná, Miloslav Holý,

 

Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Pořad jednání:

1)Veřejný rozhlas

2)Různé, diskuse

 

Pořad jednání byl jednomyslně schválen.

 

Navržená zapisovatelka: Zuzana Listíková

Navržení ověřovatelé: Josef Strejček, Štěpánka Čapková,

 

Zapisovatelka i ověřovatelé byli jednomyslně schváleni.

 

1.Veřejný rozhlas

Starosta informoval OZ o jednotlivých nabídkách na realizaci rozšíření veřejného rozhlasu - kromě stávajícího rozhlasu na návsi budou v Kytíně ještě dvě další hlásící místa, jedno na Chouzavé a jedno Na Rovinách.

1)RorDigi - 160.000,-

2)Empemont - 130.000,-

3)JD Rozhlasy - 193.000,-

OZ vybralo firmu Empemont, starosta ještě prověří reference, které firma uvádí a pokud budou v pořádku, pověřuje OZ starostu podepsáním smlouvy o dílo.

 

2.Různé

 

Starosta informoval OZ o vyspravování místních komunikací živičným obrusem, který se obci podařilo získat, včetně dopravy a příslušné techniky, vše zdarma. Část tohoto obrusu zůstala uložena na obecním pozemku u ČOV. Pan Ondřej Kolář vystoupil s námitkou vůči tomuto uložení. Starosta se ještě před uložením informoval u ing. Jansy z odboru životního prostředí MÚ Černošice, kde mu bylo sděleno, že toto uložení je možné a neškodí životnímu prostředí. Na žádost pana

stránka 2 (celkem 3)

 

 

Koláře přijalo k tomuto bodu OZ usnesení. (viz usneseníč. 1)

 

Starosta informoval OZ o smlouvě o přesunutí práv ke správě internetových stránek obce z důvodu spojení firmy spravující internetové stránky obce s další firmou. (viz usneseníč. 2)

 

 

Jednání bylo ukončeno v 19,45 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva č. 41 ze dne 18. 8. 2010

Usnesení č. 1 :

Obecní zastupitelstvo projednalo uložení obrusu u ČOV. Dle informací, které má zastupitelstvo k dispozici z odboru životního prostředí MÚ Černošice, nepoškozuje toto uložení životní prostředí. Obec předpokládá dvojí možné využití uloženého materiálu: 1. pro zpevnění povrchu manipulační plochy pro uložení kontejneru poté, co stavební úřad rozhodne o změně využití pozemku, nebude-li vůči tomuto použití mít stavební úřad námitek. 2. pro vyspravení místních komunikací po zimním období.

Pro: 6Proti: 0Zdržel se: 0

 

 

Usnesení č. 1 :

Obecní zastupitelstvo souhlasí se smlouvou o postoupení práv a povinností ze Smlouvy o webhostingu č. 2441.

Pro: 6Proti: 0Zdržel se: 0

 

 

 

 

 

 

stránka 2 (celkem 3)

 

 

 

 

 

 

 

Zápis zhotovila: .................................................. Zuzana Listíková

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: ................................................ Štěpánka Čapková

 

 

 

 

................................................ Josef Strejček

 

 

 

 

Starosta: ................................................. Jakub Hučín

 

 

(25.08.2010)