obec Kytín - Zápis ze zastupitelstva č. 42

Zápisy ze zastupitelstva
Zápis ze zastupitelstva č. 42

 

ZÁPIS č. 42stránka 1 (celkem 5)

 

ze zasedání zastupitelstva obce Kytín, konaného dne 12. 10. 2010

v jídelně Domova důchodců Kytín

 

 

Jednání bylo zahájeno v 18,10 hodin.

 

Přítomni: Jakub Hučín, Josef Pomahač, Zuzana Listíková, Iva Pokorná, Štěpánka Čapková,

Josef Strejček, Jaroslav Šlégr,

Omluveni: Petr Novák, Miloslav Holý,

 

Bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Pořad jednání:

1)Územní plán

2)Výměny pozemků

3)Různé

 

Pořad jednání byl jednomyslně schválen.

 

Navržená zapisovatelka: Zuzana Listíková

Navržení ověřovatelé: Iva Pokorná, Štěpánka Čapková

 

Zapisovatelka i ověřovatelky byly jednomyslně schváleny.

 

 

1.Územní plán

V úvodu jednání starosta navrhl obecnímu zastupitelstvu omezit vzhledem k očekávanému rozsahu diskuse jednotlivé příspěvky do diskuse (viz usnesení č.1). Proběhla diskuse, která se týkala zejména sporných bodů ÚP: parkoviště na okraji obce, sportoviště na okraji obce, obchvat obce. Starosta navrhl, aby případné realizaci těchto staveb předcházel podrobný průzkum, který by ukázal, zda jsou tyto stavby pro obec potřebné a případně v jakém rozsahu. Bylo navrženo novým zastupitelům, aby začalo jednat s Lesy ČR o omezení průjezdu obcí na všední dny od 9,00 do 11,00 hod., dále aby zjistilo trasy svozu dřeva, aby se minimalizoval svoz přes obec. Územní plán byl zastupitelstvem odsouhlasen (viz usnesení č. 2). Následně zastupitelstvo odsouhlasilo návrh starosty na podrobný průzkum před realizací problematických staveb (viz usnesení č. 3).

 

 

2.Výměna pozemků

 

Byl projednán návrh na výměnu pozemků. Manželé Špičkovi mají vystaven plot na návsi na obecním pozemku. Výměnou za tento pozemek nabízejí obci pozemek PK č. 267. Obecní zastupitelstvo s touto výměnou souhlasí a pověřuje starostu zveřejněním tohoto záměru (viz usnesení č.4).

 

stránka 2 (celkem 5)

3. Různé

1) OZ projednalo na návrh SDH Kytín dohodu o užívání části nemovitosti č.p. 124 ze strany hasičů (hasičská zbrojnice a přilehlá klubovna). OZ souhlasí s touto dohodou (viz usnesení č. 5). Pan Slavata vznesl k tomuto bodu námitku, že do prostor užívaných hasiči nebude přístup umožněn přístup. Vstup je přes jeho soukromý pozemek.

 

3) OZ souhlasí s rozpočtovým výhledem na roky 2012 a 2013 (viz usnesení č.5).

4) OZ projednalo žádost paní Schiffauerové o možnost vybudovat na novostavbě zelenou střechu. OZ s tímto záměrem souhlasí s podmínkou, že pro zelený porost budou přednostně použity domácí traviny.

 

5) OZ revokuje usnesení č.1 ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 28. 5. 2008, důvodem je nepřesně uvedený pozemek v darovací smlouvě, jíž byla obci darována obslužná komunikace na Rovinách (viz usnesení č.6).

 

6) Pan Václav Novák ml. Žádá OZ o vyjádření, proč jeho pozemek nebyl zařazen do ÚP jako stavební. OZ projednalo důvody a pověřilo starostu odpovědí.

a)Toto území nebylo v původním návrhu ÚP navrženo jako rozvojové

b)Zmíněný pozemek bezprostředně nenavazuje na stávající zástavbu

c)Proti tomuto záměru přišla řada námitek od občanů

 

7)Starosta seznámil OZ se záměrem ČEZu, aby nové elektrické vedení k chatám do Holůbek bylo celé umístěno v zemi.

 

8)OZ projednalo otevřený dopis skupiny občanů Kytína, konstatovalo, že se k dotyčným námitkám vyjádřilo v diskuzi k ÚP.

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 21,00 hodin.

stránka 3 (celkem 5)

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva č. 42 ze dne 12. 10. 2010

Usnesení č. 1 :

Obecní zastupitelstvo se usneslo na časovém omezení v diskusi - diskutující může hovořit max. 1 minutu k danému tématu. Toto omezení se netýká zastupitelů, projektanta ing. Havrdy a zástupců MÚ Černošice.

 

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

Usnesení č. 2 :

I.Zastupitelstvo obce Kytín bere na vědomí vyhodnocení uplatněných stanovisek, připomínek a námitek včetně návrhu rozhodnutí o námitkách k návrhu územního plánu Kytín uplatněných podle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., které jsou uvedeny v příloze návrhu pořizovatele na vydání územního plánu ve sdělení č.j. MEUC-052127/2010 z11.10.2010.

II.Zastupitelstvo obce Kytín bere na vědomí, že nabytím účinnosti opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Kytín, končí platnost Územního plánu sídelního útvaru Kytín schváleného dne 14.5.1997 včetně všech schválených nebo vydaných nebo projednávaných změn, vydaných obecně závaznou vyhláškou č.2/1997, kterou byla vymezena závazná část Územního plánu sídelního útvaru Kytín.

III.Zastupitelstvo obce Kytín ověřuje, že návrh územního plánu není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.

IV.Zastupitelstvo obce Kytín vydává podle § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. územní plán Kytín formou opatření obecné povahy a zároveň rozhoduje podle § 172 odst. 5 zákona 500/2004 Sb. o námitkách tak, jak je uvedeno v části odůvodnění k předmětnému opatření obecné povahy.

V.Zastupitelstvo obce Kytín přijímá zdůvodnění, jak byly zohledněny podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení na životní prostředí podle § 10i odst.5 zákona č. 100/2001 Sb., které Krajský úřad Stř. kraje, Zborovská 11, Praha 5 vydal k předloženému vyhodnocení SEA územního plánu Kytín dne 26.5.2010 pod č.j.:081834/2010/KUSK. Podmínky uvedené ve stanovisku byly zapracovány následujícím způsobem:

·Relevantní doporučení a opatření ke zmírnění negativních vlivů na ŽP uvedených v kap. 7.2 až 7.5 vyhodnocení SEA byly doplněny do grafické části územního plánu a do textové části územního plánu v kapitole f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu a v kapitole c.2) Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby stanovením požadovaných parametrů, jednalo se zejména o vymezení suchých poldrů, stanovení podmínek pro ochranu a údržbu vodotečí, zajištění likvidace splaškových vod, respektování vzdálenosti 50m od lesních pozemků, zajištění ochrany krajinného rázu objemovými regulativy.

·Pro plochy Z01, Z02, Z05 až Z15 byly stanoveny podmínky napojení na splaškovou kanalizaci, likvidace dešťových srážek a pro ochranu urbanistických hodnot.

 

 

stránka 4 (celkem 5)

 

 

·Pro plochy Z03 a Z04 byly stanoveny podmínky napojení na splaškovou kanalizaci, likvidace dešťových vod s odlučovačem ropných látek.

·Pro plochy Z17 až Z19 byly stanoveny podmínky přístupové cesty pro fekální vůz v případě realizace žumpy, likvidace dešťových srážek na vlastním pozemku.

·Obec Kytín zajistí sledování vlivů na vybrané složky ŽP podle ukazatelů navržených v kap. 9 vyhodnocení SEA

oprovádět dvakrát ročně kontrolu kvality povrchové vody ve vodoteči, která protéká Kytínem, a to nad obcí a pod obcí.

oV prvních letech po výsadbě je nutné sledovat stav porostů izolační a dekorační zeleně podél komerčních ploch, veřejné zeleně navržené v obytných zónách a na plochách navržených pro doplnění zeleně na horizontu a zajistit vhodnou péči. Na nově osázených plochách sledovat výskyt neofytů a invazních rostlinných druhů.

oU plochy Z03 a Z04 sledovat kvalitu srážkových vod, vypouštěných do potoka, se zřetelem na obsah ropných látek.

·Obec Kytín zajistí vytyčení ochranných pásem zdrojů podzemních vod a jejich stanovení příslušným vodoprávním úřadem.

 

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 3 :

Obecní zastupitelstvo souhlasí, aby při případné realizaci problematických staveb uvedených v ÚP (záchytné parkoviště, sportoviště a obchvat obce) bylo provedeno podrobné vyhodnocení nutnosti a rozsahu dané stavby včetně veřejné diskuse.

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 4 :

Obecní zastupitelstvo souhlasí s výměnou zastavěného obecního pozemku manželi Špičkovými za pozemek č. 267 PK v k.ú Kytín.

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 5 :

OZ souhlasí s rozpočtovým výhledem na roky 2012 a 2013 dle přílohy.

Pro: 7Proti: 0Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 6 :

OZ revokujeusnesení č.1 ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 28. 5. 2008 a přijímá usnesení s následujícím zněním:

„Obecní zastupitelstvo souhlasí s návrhem darovací smlouvy (viz příloha) pro převedení části pozemků: 630/188, 630/4, 630/46, 630/47, 630/48 v lokalitě Na Rovinách na obec Kytín. Převedením těchto částí se legalizuje stávající obslužná komunikace."

 

 

 

 

 

stránka 5 (celkem 5)

 

 

 

 

 

 

 

Zápis zhotovila: .................................................. Zuzana Listíková

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: ................................................ Iva Pokorná

 

 

 

 

................................................ Štěpánka Čapková

 

 

 

 

Starosta: ................................................. Jakub Hučín

 

 

 

(18.10.2010)