obec Kytín - Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

Obecně závazná vyhláška č.1/2011,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/2004 o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Kytín se na svém zasedání dne 15.12.2011 usnesením č.4.

usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve

znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 zákona č.128/2000 Sb., ve znění

zákona č.313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

Obecně závazná vyhláška 1/2004 o místních poplatcích se mění a doplňuje takto:

 

 

1. V Čl. 20 se zrušuje text bodu (1) písmena a) a b) a nahrazuje se novým textem:

 

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok.

b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných

nákladů obce předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

Skutečné náklady činily: 433.664,- Kč a byly rozúčtovány takto:

skutečné náklady za rok 2011: 433.664,- Kč

počet poplatníků: 745

skutečný náklad na osobu: 582,10- Kč

 

 

Čl.II

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2012

 

 

 

 

 

 

Jakub Hučín, místostarosta

Miloslav Holý, starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2011

 

Sejmuto z úřední desky dne:

(16.12.2011)