obec Kytín - Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2009,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/2004 o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Kytín se na svém zasedání dne 16.12.2009 usnesením č.1.

usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve

znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 zákona č.128/2000 Sb., ve znění

zákona č.313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

Obecně závazná vyhláška 1/2004 o místních poplatcích se mění a doplňuje takto:

 

 

1.V Čl.8 se zrušuje text bodu (1)anahrazuje se novým textem:

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.března příslušného kalendářního roku

 

 

2.V Čl. 20 se zrušuje text bodu (1) písmena a) a b) a nahrazuje se novým textem:

 

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok.

b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných

nákladů obce předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

Skuteční náklady činily: 397.955,- Kča byly rozúčtovány takto:

skutečné náklady za rok 2009: 397.955,- Kč

počet poplatníků: 746

skutečný náklad na osobu: 533,45- Kč

 

2.V Čl.21 bodu (1) písmeno a) a b) se texty nahrazují novým textem:

a)jednorázově do 31.3. kalendářního roku

b)ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a 30.9. kalendářního roku

 

Čl.II

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2010

 

 

 

 

 

 

Ing.Jaroslav ŠlégrJakub Hučín

místostarostastarosta

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18.12.2009

 

Sejmuto z úřední desky dne:

(23.12.2009)