obec Kytín - Obecně závazná vyhláška č. 1/2007

Kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Kytín

Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007
Kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Kytín

Zastupitelstvo obce Kytín se na svém zasedání dne 6. února 2007 usnesením č. 1 usneslo vydat v souladu s §10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Kytín se mění takto:

Čl. III. odst. 2 a čl. IV odst. 2 se ruší

 

Čl II

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 23. února 2007.

 

Jakub Hučín, starosta

Ing. Jaroslav Šlégr, místostarosta

 

Vyvěšeno:

Sejmuto:

 

(29.07.2009)