obec Kytín - Obecně závazná vyhláška č. 1/2005

kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/2004 o místních poplatcích

Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2005
kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/2004 o místních poplatcích


 

 

Zastupitelstvo obce Kytín se na svém zasedání dne 14. 12. 2005 usnesením č. I

usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve

znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 zákona č.128/2000 Sb., ve znění

zákona č.313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

Čl. I

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2004 o místních poplatcích se mění a doplňuje takto:

 

  1. Do Čl.15 bod (1) za písm. f) se vkládá:

g) „za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu

ročně za m2 velikosti poutače720,-Kč“

 

 

 

Čl. II

 

V Čl.20 se zrušuje text bodu (1) písmenaa) ab) a nahrazuje se textem, který zní:

1.„ (1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl.18 písm. a) a b) této vyhlášky

činí 400,00 Kč a je tvořena:

a) z částky 150,- Kč za kalendářní rok a

b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných

nákladů obce z roku 2005 za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

Skutečné náklady činily 280.718,60 Kč a byly rozúčtovány takto:

Skutečné náklady: 280.718,60 Kč

Počet poplatníků: 693

Skutečný náklad na osobu: 405,07 Kč „

 

 

 

Čl. III

 

1. Čl.24 (Hlava IV) se včetně nadpisu celý zrušuje.

 

 

Čl. IV

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne: 1.1.2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing.Jaroslav Šlégr Ing.Vlastimil Hozman

místostarosta obce starosta obce

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 15.12.2006

Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.2005

(29.07.2009)