obec Kytín - Obecně závazná vyhláška č. 2/2004

O ochraně životního prostředí

Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 2/2004
O ochraně životního prostředí


Zastupitelstvo obce Kytín na svém zasedání dne 21. 1. 2004 schválilo podle ustanovení §11 zákona č.128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §50 odst.1, písm.G

zákona č.86/2002 Sb, o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1.

Obce v souladu se shora uvedenými zákony, ve vlastní působnosti zajišťují ochranu a tvorbu životního prostředí ve svém správním obvodu s výjimkou těch činností, které byly svěřeny jiným orgánům státní správy.

Účelem vyhlášky je vymezení pravidel pro užívání životního prostředí tak, aby bylo činností jednotlivých subjektů zatíženo co nejméně a umožňovalo tak naplnění výše citované vyhlášky.


Článek 2.

Veřejná prostranství jsou místa, která slouží veřejnému užívání. Z hlediska této vyhlášky se jedná zejména o vozovky, chodníky, hřiště a zatravněné plochy, vodní plochy a další místa přístupná každému bez omezení.

V případě sporů rozhoduje obecní úřad Kytín.

O veřejná prostranství v obci pečují najatí pracovníci.


Článek 3.

Na veřejných prostranstvích je zakázáno:

a) Odkládání smetí a odpadků.

b) Ukládání stavebních materiálů, odpadů a jiných materiálů bez povolení obecního úřadu.

c) Vylepovat plakáty, inzerci apod. mimo určené tabule. K umístění poutačů je nutný souhlas obecního úřadu.

d) Mytí a údržba vozidel s použitím chemických přípravků a vypouštění olejů.

e) Odstavování nepojízdných nebo odhlášených vozidel.

f) Opakovaně a dlouhodobě parkovat nákladní auta, přívěsy, návěsy, maringotky nebo různé silniční, stavební a zemědělské stroje, nejsou-li používány.

g) Odkládat jakýkoli materiál, stavební zbytky, staré stroje a pří­stroje z domácností a dílen. Uložení stavebního materiálu, koksu nebo uhlí apod. je povoleno jen na nejnutnější dobu ke složení, t.j. 72 hod., výjimky stanovuje obecní úřad.

h) Poškozovat zeleň, dopravní značky a informační tabule, veřejné osvětlení, telefonní automat

a jiný majetek sloužící veřejnému užitku.

ch) Zabírat veřejná prostranství pro soukromé účely a provádět zde terénní úpravy bez povolení obecního úřadu.


Další nařízení:

i) Zákaz vypouštění fekálií a jiných odpadních vod do vodních ploch, na veřejné prostranství nebo do vlastní zahrady, na cizí pozemek, do dešťové kanalizace.

j) Pálení v katastru obce:

Pálit pouze suchou dřevní hmotu a vyschlý zahradní prořez.

Zákaz pálení listí, pálení a vypalování trávy a jiných materiálů zhoršujících kvalitu ovzduší.

Úplný zákaz pálení platí při zhoršených rozptylových podmínkách vyhlášených Českým hydrometeorologickým ústavem a hromadnými sdělovacími prostředky.

k) Fyzické i právnické osoby jsou povinny likvidovat odpady v souladu s platnými předpisy tak, aby jimi nemohlo být ohroženo životní prostředí. Obec pro tento účel pronajala malé i velký kontejner.

Tam, kde je zřízena kanalizace a je to techniky možné (vzdálenost do 50m a potřebný spád)

jsou občané i právnické osoby povinni se na ni napojit. Kdo do půl roku od vydání této vyhlášky nepředloží obecnímu úřadu Kytín doklad o zadání práce, musí pravidelně čtvrtletně předkládat na obecní úřad doklad o vyvážení jímky, dále doložit doklad o provedení revize těsnosti jímky, ne starší než 3 roky.

l) Každý vlastník nebo nájemce zahrady ji musí udržovat v takovém stavu, aby větve nepřesahovaly do remízků a veřejné komunikace (3 m od země) nebo elektrického vedení.

m) Ten, komu bylo povoleno dočasně používat veřejné prostranství (stavba), je musí po skončení užívání uvést do původního stavu a to neprodleně.


Článek 4.

Povinnosti provozovatelů malých spalovacích zdrojů znečišťování.

Malým spalovacím zdrojem je zdroj znečišťování, jehož jmenovitý výkon je nižší než 0,2 MW.

(1) Každý provozovatel je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a je povinen

snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek ovzduší.

(2) Spalování látek, které nejsou palivy určenými výrobci spalovacích zdrojů znečišťujících

ovzduší nebo látkami uvedenými v souboru technicko provozních parametrů k zajištění provozu spalovacích zdrojů znečišťujících ovzduší je zakázáno.

(3) Provozovatelé zdrojů znečišťujících ovzdušíjsou povinni na požádání orgánů ochrany ovzduší nebo osobám k tomu určeným, poskytnout veškeré informace o těchto zdrojích, o jejich technickém stavu a množství emisích vypouštěných z těchto zdrojů.

(4) Provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší jsou dále povinni plnit i další povinnosti stanovené příslušnými předpisy.

Nařízení se vztahuje na všechny malé spalovací zdroje znečišťující ovzduší, které jsou umístěné v katastrálním území obce Kytín.

Kontrolu dodržování těchto povinností budou provádět pověření členové zastupitelstva obce Kytín.


Článek 5.

(1) Chov domácích zvířat je povolen, jen jeli zabezpečen tak, aby svým rozsahem nebo způsobem, jakým je provozován, neomezoval sousedy ve výkonu jejich práv, ať se jedná o pach, přemnožení hmyzu, únik močůvky nebo hluk zvířaty působený nebo jejich pronikání na cizí pozemky apod.

(2) Hospodářská zvířata smí být chována jen v chlévech a stájích na pozemcích u rodinných domků a v samostatných zahradách přiměřené velikostí. Psi, kočky a některá drobná zvířata smí být chována i v domech, pouze se souhlasem majitele domu a to jen tehdy, neobtěžují-li hlukem a nečistotami nebo neohrožují-li bezpečnost sousedů.

(3) Je zakázáno volné pobíhání psů a hospodářských zvířat a jejich vypouštění na veřejná prostranství a na cizí pozemky.

(4) Držitelé psů jsou povinni hlásit psy do evidence na obecním úřadu a platit stanovený poplatek, 1x ročně zajistit očkování psa proti vzteklině. Totéž se doporučuje i u koček, které se pohybují volně mezi zahradami.

(5) Na území obce se nesmí volně pohybovat psi bez dozoru jejich držitele a v zastavěné části obce musí být psi vedeni na vodítku.


Článek 6.

Použití hlučných strojů je omezeno příslušnými předpisy (hyg. směrnice o škodlivých účincích hluku a vibrací) a předpokládá ze strany provozovatele použití omezujících prostředků. Hluk způsobený motory "domácích" strojů, jako jsou např. sekačky, drtiče,cirkulárky, sbíječky a motory nákl. aut při seřizování, smí být používány.jen v pracovní dny od 6,00 hod. do 20,00 hod., v sobotu od 8,00 hod. do 20,00 hod. Mimo tuto vymezenou dobu, v případě námitek sousedů (nesouhlas), musí být práce ukončena.

Porušení povinností z vyhlášky vyplývajících bude posuzováno u fyzických osob jako přestupek, u osob právnických jako správní delikt ve smyslu zák. č. 200/1990 Sb., 367/1990 Sb. a 238/1991 Sb. (v platných zněních)


Článek 7.

Kontrola

Kontrolu dodržování povinností stanovených touto vyhláškou budou provádět pověření členové obecního úřadu Kytín.


Článek 8.

Sankce

Porušení ustanovení této vyhlášky, bude posuzováno u fyzických osob jako přestupek, u osob právnických jako správní delikt ve smyslu zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích,

zákon č.128/2000 o obcích, Sb., zákon č. 238/1991 a č.86/2002Sb. o ochraně ovzduší Sb. ve znění pozdějších předpisů.


Článek 9.

Závěrečná ustanovení

Touto vyhláškou se ruší vyhláška obecního úřadu Kytín č. 2/91 o zajištění veřejného pořádku v obci Kytín ze dne 12.4.1991.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne:


Ing.Vlastimil Hozman Ing.Jaroslav Šlégr

starosta místostarosta
(29.07.2009)