obec Kytín - Obecně závazná vyhláška č. 1/2004

O místních poplatcích

Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004
O místních poplatcích

Obecní zastupitelstvo obce Kytín vydalo dne 21. 1. 2004 podle ustanovení § 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 a § 84zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

 

Čl 1

1. Obec Kytín zavádí a vybírá tyto místní poplatky:

a) poplatek za psů

b) poplatek za užívání veřejného prostranství

c) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

d) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

2. Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad v Kytíně. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

 

ČÁST DRUHÁ

HLAVA I

Poplatek ze psů

 

Čl. 2

Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

 

Čl. 3

Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo v obci Kytín.

 

Čl. 4

Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku (dále jen „obci“) písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik poplatkové povinnosti tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

(2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle vyhlášky osvobozena. Důvod osvobození musí poplatník obci prokázat.

(3) Poplatník je rovněž povinen oznámit obci každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo vznik a zánik osvobození, a to 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit obci, příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

 

Čl. 5

Identifikace psů

Obec vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení známky je poplatník povinen obci nahlásit nejpozději do 15 dnů.

 

Čl. 6

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovrší stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.

(2) Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

 

Čl. 7

Sazba poplatku

Poplatek činí za kalendářní rok

a) za psa100,00 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa100,00 Kč

c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu 20,00 Kč

 

Čl. 8

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. ledna příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

 

Čl. 9

Osvobození

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je

a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, kterébyl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,

b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,

d) osoba, která stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,

 

HLAVA II

Poplatek za užívání veřejného prostranství


Čl. 10

Předmět poplatku

(1) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb, reklamních zařízení, cirkusů, umístění skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce.

(2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

 

Čl. 11

Veřejné prostranství

Za veřejné prostranství se považuje náměstí, místní komunikace, veřejná zeleň, vodní plochy a další prostory přístupné každému bez omezení.

 

Čl. 12

Poplatník

Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. 10.

 

Čl. 13

Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit obci písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně do 5 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 48 hodin je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání.

(2) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost obci stejným způsobem jako v odstavci 1 do 5 dnů a nahlásit rozsah záboru v m2.

(3) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit obci příjmení,

jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jejich podnikatelské činnosti.

 

Čl. 14

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 13, až do dne, kdy toto užívání skončilo.

 

Čl. 15

Sazby poplatku

(1) Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý započatý den užívání veřejného prostranství:

a) za provádění výkopových prací5 Kč

b) za umístění stavebního zařízení10 Kč

c) za umístění cirkusů a jiných 1 Kč

d) za užívání veřejného prostranství pro kulturní,sportovní akce1 Kč

e) za umístění stavebního zařízení a materiálu při stavbě obytného domu10 Kč

f) za umístění stavební zařízení a materiálu při stavbě příslušenství obytného domu

(ploty, bazény, skleníky) 10 Kč

 

Čl. 16

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,

b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů nejpozději v den užívání veřejného prostranství skončilo.

(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

Čl. 17

Osvobození

(1) Poplatku nepodléhá:

a) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,

(2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen obci oznámit písemně nebo ústně do protokolu:

a) ve lhůtě v Čl. 13 této vyhlášky,

(3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

 

HLAVA III

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Čl. 18

Poplatník

Poplatek platí:

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo jeho správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k takové stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Stavbami pro individuelní rekreaci jsou: rekreační domky, chaty, rekreační chalupy, příp.rodinné domy, které nejsou užívány pro bydlení, ale pro rekreaci.

Poplatková povinnost je potvrzena evidenčním číslem nebo kolaudačním rozhodnutím.


Čl. 19

Oznamovací povinnost

(1) Poplatník stanovený v čl.18 písm. b) této vyhlášky je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla:

a) příjmení, jméno, bydliště, rodné číslo

b) evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

(2) Poplatníci stanoveni v Čl. 18 této vyhlášky jsou povinni stejným způsobem a ve

stejné lhůtě oznámit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku

změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo

sloužící k individuální rekreaci.

 

Čl. 20

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 18 písm. a) a b) této vyhlášky činí 350,00 Kč a je tvořena:

a) z částky 250,- Kčza kalendářní rok a

b) z částky 100,- Kčza kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 239.139,90 Kč a byly rozúčtovány takto:

239.139,90 (Kč) : 681 (počet poplatníků) = 351,15 Kč

(2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena

nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek

v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby

v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je

stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 

Čl. 21

Splatnost poplatku

(1) Poplatek pro poplatníka podle čl.20 písm. a) této vyhlášky je možné uhradit:

a) jednorázově do 31.3. příslušného roku

b) ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 30.9. kalendářního roku

c) zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek uplynutím měsíce, v němž tato skutečnost nastala. Případný přeplatek poplatku lze vrátit v poměrné části na základě žádosti poplatníka a činí-li více jak 50,-Kč

(1) Způsob úhrady poplatku:

a) poštovní poukázkou typu A

b) hotově na obci

c) převodem na bankovní účet č.36527-111/0100 KB Dobříš

pro osoby dle Čl.18.bod 1 písm a) variabilní symbol = popisné číslo nebo rodné číslo

pro osoby dle Čl.18.bod 1 písm.b) variabilní symbol = evidenční číslo

Pokud jsou poplatky hrazeny společným zástupcem za členy domácnosti, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem, jsou tyto osoby povinny písemně oznámit obci jména, rodná čísla těch osob, za které je poplatek hrazen.

 

Čl. 22

Osvobození

(1) Od poplatku jsou osvobozeny:

a) Fyzické osoby , které mají trvalý pobyt v obci, ale prokazatelně se v obci nezdržují.

(2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 30ti dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

 

Čl. 23

Úlevy

Nárok na úlevu na poplatku má:

a) Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a dosáhne v příslušném roce 70ti let nebo

je jí 6 či méně let.Úleva bude poskytnuta ve výši stanoveném v Čl.20 (1) b

b) Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, je držitelem průkazu ZTP, ZTP-P a

písemně oznámí tuto skutečnost na OÚ Kytín nejpozději do 31.1. kalendářního roku.

Úleva bude poskytnuta ve výši stanoveném v Čl.20 (1) b.

V případě, že důvod poskytnutí úlevy vznikne v průběhu roku, bude úleva poskytnuta

v následujícím roce.

 

HLAVA IV

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností

připojenína stavbu vodovodu nebo kanalizace

 

Čl. 24

Předmět poplatku

Předmětem poplatku je zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace .

Stavebním pozemkem se rozumí:

(1) Nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitosti v jednotlivých

druzích pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím určeny k zastavění.

Je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je

stavebním pozemkem pouze část odpovídající přípustnému limitu určenému k zastavění.

(2) Pozemky evidované v katastru nemovitosti v druhu

a)pozemku zastavěné plochy a nádvoří

b) pozemku ostatní plochy – staveniště nebo ostatní plochy, které jsou již zastavěny,

c) pozemku zahrady a ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a

pozemkem evidovaným v katastru nemovitosti jako zastavěná plocha a nádvoří za

účelem jejichspolečného využití a jsou ve vlastnictví stejného subjektu.

(3) Plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v katastru

nemovitostí.

 

Čl. 25

Poplatník

Poplatek platí vlastník stavebního pozemku (dále jen „poplatník“) v katastru obce Kytín, zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace, po nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích (dále jen „zhodnocený pozemek“).

Máli k tomuto pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

Čl. 26

Sazba poplatku

Výše sazby na 1 m2 zhodnoceného stavebního pozemku stanoví obec

Obec má možnost rozhodnout se pro určitou „paušalizaci“ výpočtu sazbu.

Pokud to neumí sama, není cenová mapa, obrátí se na soudního znalce.

 

Čl. 27

Vznik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost vzniká ke dni účinnosti této obecní vyhlášky. Poplatníkem je vlastník nebo vlastníci stavebního pozemku ke dni její účinnosti.

 

Čl. 28

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný jednorázově, a to do konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

ČÁST TŘETÍ

Ustanovení společná

 

Čl. 29

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

(2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č.337/1192 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu obec opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení 37 a 37a a citovaného zákona a to až do celkové výše 2 000 000,00 Kč.

 

Čl.30

(1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou , lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do

10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Čl. 31

Obec může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

 

ČÁST ČTVRTÁ

Ustanovení zrušovací

 

Čl. 32

Zrušuje se obecně závazná Vyhláška č.3/2003 ze dne 13.2.2003 a

Obecně závazná Vyhláška č.4/2003 ze dne 17.7.2003.

 

ČÁST PÁTÁ

Účinnost

 

Čl. 33

Tato obecně platná vyhláška nabývá účinnosti dne

Ing.Vlastimil Hozman Ing.Jaroslav Šlégr

starosta místostarosta

(29.07.2009)