obec Kytín - Obecně závazná vyhláška č. 1/2003

Řád veřejného pohřebiště v obci Kytín

Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2003
Řád veřejného pohřebiště v obci Kytín

 

Obec Kytín, jako provozovatel veřejného pohřebiště podle §16 odst.1 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví ao změně některých zákonů, ve znění zákona č.479/2001 Sb., vydává v souladu s ustanovením §19 citovaného zákona a v souladu s ustanovením § 10 písm.a) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Článek I

Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště v obci Kytín, č.p.437 v katastru obce Kytín.

2. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením §18 odst. 2 zákona prostřednictvímObec Kytín č.p.65, 252 10 Mníšek pod Brdy zastoupená starostou obce Ing. Vlastimilem Hozmanem

 

Článek II

Provozní doba pohřebiště

 

Provozní doba , v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

nleden, únor .......................................................................................................... 7.00 - 17.00 hod

nbřezen až prosinec ...............................................................................................7.00 - 21.00 hod

 

Pokud je třeba např. v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště jiným osobám mimo takto stanovenou dobu, lze takovou situaci řešit v konkrétních případech samostatnými dohodami.

 

Článek III

Pořádek na pohřebišti

 

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalýcha veřejnosti: tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, používat alkoholické nápoje, omamné a psychotronní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybaveník jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.

3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

6. Vozidla ( s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze s souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebišť jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo opustit pohřebiště nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

7. Pojízdné a průchodné plochy na pohřebištích je povolenopoužívat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.

8. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů ( terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, apod.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

9. Vstup na vsypovéa rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice ( bez nádob na vodu ) lze umísťovat jen na plochy, které jsouna vsypových a rozptylových loučkách k tomuto účelu vyhrazené. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebojinak znehodnocené květinové dary, příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.

10. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

11. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypovýcha rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně ( svíček aj.) omezit nebo zakázat.

12. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelůmsprávce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.

13. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.

14. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahydo zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

15. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu( zák.č.84/1990Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

16. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád .

17. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

 

Článek IV

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

a) pronájem hrobových míst

b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků, včetně záznamů o všech zásazích do hrobů a hrobek

·vedení záznamů o výskytu vlhkosti, podzemní vody, případně jiné záznamy

c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště

·správu a údržbu objektů na pohřebišti

·zajišťování likvidace odpadu

·informační služby

·zajišťování vrátní služby

 

 

Článek V

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

 

1. Správce pohřebiště je povinen.

a) předat nájemci hrobového místa ( dále jen “nájemce”) k využívání vyznačené, hrobové místo

b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9

c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistitbezpečnýa plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provéstpohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště - v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-liškoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

 

2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakterua rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

 

Článek VI

Povinnosti nájemce hrobového místa

 

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto :

 

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys ařez hrobkou s uvedením jménaa adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

 

a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa - předem domluvit se správcem pohřebiště likvidaci velkých smutečních věnců

b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastí náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemcůa dalších osob

c) odstranit včas znehodnocené květinovéa jiné dary, odpad z vyhořelých svíčeka další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště - neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je správce pohřebiště oprávněn učinit to sám

d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob - pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa

e) do veřejné zeleně na pohřebišti , včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace zeleně

 

f) zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle §25 odst. 9 zákona

3. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.

4. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

5. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.

6. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.,

 

 

Článek VII

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 

1. Lidské pozůstatky může do hrobůa hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví .

3. Převzetí lidských pozůstatků musí být doloženo listem o prohlídce mrtvého a ten bude podkladem pro evidenci související s provozováním pohřebišť.

4. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šrouby se spodní částí rakve.

5. Pro pohřbívání do hrobu musí být použity takové rakve, kteréve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn.nesmí obsahovat díly s PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně - výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír, látky, při výrobě rakvía jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.

6. Pro pohřbívání do hrobek je nutnopoužít rakve s maximálními rozměry 2,15x0,85m a to

ncelodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo

nkovové s nepropustným dnem

7. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika ( respektive krajské hygienické stanice).

8. Pohřbívání do hrobů nelze provádět v severozápadní čtvrti hřbitova, počínající podstavcem kovového křížku v centru hřbitova. V této čtvrti nelze zřizovat nové hroby.

 

 

Článek VIII

Tlecí doba

 

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidskýchpozůstatků do hrobů činí 12 let, do hrobek alespoň 15let.

 

 

Článek IX

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

 

 

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 500mm

b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působní povětrnosti např. z prostéhobetonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.

c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

A) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví ( maximálně však 260cm).

B) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů ( např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.

C) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

D) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu ( pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech 40x40cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

E) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.

F) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

G) Kovové prvky v hrobce( traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče ) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.

H) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použityželezobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrchzaizolován

I) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

J) Nosnost stropu musí být nejméně 100kg na 1 m2.

K) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením stanovit

·dobu výstavby hrobky

·zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

·požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

·podmínky používání komunikace pohřebiště

·způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace

·povinnost dozoru při výstavbě

·průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

4. zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit

·druh používaných rakví pro pohřbívání

·způsoby a cyklus revizí hrobky

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména

·respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací

·neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

·nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst

·zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutnouvést okolí místa, kde byly prováděny práce, do původního stavu.

 

 

Článek X

Sankce

 

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona a o přestupcích a zákona o obcích.

 

 

Článek XI

Zrušovací ustanovení

Dnem schválení tohoto řádu se ruší veškeré závazné předpisy týkající pohřebiště, které vydala obec Kytín.

 

Článek XII

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po jejím vyhlášení.

 

 

 

 

 

Ing. Vlastimil Hozman Ing. Jaroslav Šlégr

starosta obce Kytín místostarosta obce Kytín

 

 

 

Vyvěšeno dne:

 

 

Sejmuto dne:

 

(28.07.2009)