obec Kytín - Obecně závazná vyhláška č. 2/2003

O nakládání s komunálním odpadem na území obce Kytín.

Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 2/2003
O nakládání s komunálním odpadem na území obce Kytín.


Obecní zastupitelstvo obce Kytín se na svém zasedání dne 13.2.2003 usneslo vydat

podle § 10, zákona č.128/2000 O obcích a v souladu s § 17, odst. 2 a 3 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů tuto obecně závaznou vyhlášku O nakládání s komunálním odpadem na území obce KytínČlánek I


Základní ustanovení1) Vyhláška stanoví práva a povinnosti fyzických osob občanů trvalé bydlících v obci Kytín nebo fyzických osob občanů vlastnících na území obce Kytín stavbu, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci při nakládání s komunálním odpadem, objemným odpadema s jeho vytříděnými látkovými složkami. Vyhláška neupravuje nakládání s odpady vznikajícími v důsledku podnikatelské činnosti, na něž se vztahuje § 16 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů.


2) Systém nakládání s komunálním odpadem a s jejich vytříděnými látkovými složkami je součástí komplexního kombinovaného systému třídění, sběru, shromažďování, dočasného skladování a svozu a odvozu, ale také využívání nebo odstraňování látkových složek obsažených v komunálním odpadu, přičemž:a) Zbytkový komunální odpad je sbírán na místech k tomu určených (stanoviště sběrných kontejnerů, případně sběrných nádob) do sběrných kontejnerů, sběrných nádob, případně sběrných pytlů. Svoz a následné odstraňování komunálního odpadu zajišťuje oprávněná osobana základě smluvního vztahu s obcí Kytín. Sběr komunálního odpadu ze všech typizovaných sběrových nádob je prováděn ve frekvenci minimálně 1krát týdně a sběr komunálního odpadu ze sběrných kontejnerů a sběrných pytlů je prováděn individuálně dle potřeb. Sběrné pytle jsou používány pouze k objektům k individuální rekreaci v chatových oblastech, kde nelze zajistit svoz komunálního odpadu vozy k tomu určenými. Výjimečně lze používatsběrný pytel i u rodinného domu, který se nachází v chatové oblasti, kde není zajištěn svoz komunálního odpadu vozy k tomu určenými.

b) Stanovištěm pro sběrnou nádobu se rozumí místo, ke kterému je umožněn příjezd vozů určených pro odvoz komunálního odpadu, zpravidla je to místopřed danou stavbou. Oznámení o stanovištích sběrných kontejnerů jsou vyvěšena na nástěnce Obecního úřadu Kytín. Komunální odpad ve sběrných pytlích je odkládán do sběrných kontejnerů.

c) Vytříděné látkové složky z komunálního odpadu, které jsou ekonomicky zhodnotitelné jsou shromažďovány v určených lokálních sběrných dvorech nebo příslušných sběrnách či specializovaných prodejnách (např. sběrny komunálního odpadu kovového charakteru, sběr léků s prošlou lhůtou platnosti apod.). Obec Kytín zajistí minimálně 1krát za rok svoz komunálního odpadu kovového charakteru, přičemž sdělí, nejméně však 14 dní před zamýšleným svozem, podmínky, za jakých se svoz uskuteční.

d) Obec Kytín zajistí minimálně dvakrát do roka svoz nebezpečných složek komunálního odpadu, přičemž sdělí, nejméně však 14 dní před zamýšleným svozem, místo k soustředění nebezpečných složekkomunálního odpadu. Dále zajistí odvoz oprávněnou osobou.


3) O dalších podrobnostech případných změn v systému nakládání s komunálním odpadem a organizací svozu budou fyzické osoby občané včas informováni OÚ Kytín.


4) Práva a povinnosti subjektů podle této vyhlášky v oblasti s nakládání s komunálním odpadem upravují:


a) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů

b) na území obce Kytín tato vyhláška


 

 


Článek II

Základní pojmy


1) Základní pojmy jsou definovány v zákoně č.185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých zákonů .


2) Pro potřeby této vyhlášky se také definují tyto další pojmy:a) Objemný odpad - druh komunálního odpadu, který vzniká při činnosti fyzických osob občanů a od běžného komunálního odpadu se odlišuje některými svými vlastnostmi – např. velikostí rozměru, nebo hmotností a neodpovídá tak možnosti uložení do sběrných nádob určených k běžnému periodickému svozu. Jedná se třeba o pneumatiky, pračky, ledničky apod.

b) Lokální sběrný dvůr – místo určené k shromažďování a dočasnému skladování vytříděných látkových složek z komunálního odpadu, včetně odpadu objemného.

c) Stanoviště sběrných kontejnerů – je místo vybavené sběrným kontejnerem, který umožňuje buď sběr veškerého komunálního odpadu nebo sběr tříděného komunálního odpadu .

d) Nejbližším okolím sběrných nádob je prostor vytýčený poloměrem 3m od sběrného kontejneru.

 

 

Článek III.

Povinnosti


1) Fyzická osoba je povinna:


a) předcházet vzniku odpadů a omezit tak jeho množství

b) odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a to touto vyhláškou

c) komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využitínebo odstraňování podle systému stanoveného touto vyhláškou, pokud odpad sami nevyužijí v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonůa zvláštními právními předpisy

d) zajistit pro komunální odpad vznikající z její činnosti odpovídající sběrnou nádobu

e) sběrné nádoby umísťovat na veřejné prostranství jen na dobu svozu odpadua udržovatstanoviště sběrné nádoby v čistotě – umožňovat vyprazdňování sběrných nádob v době svozu

f) sběrné nádoby plnit pouze tak, aby se daly jejich kryty uzavřít

g) nebezpečný odpad neodkládat do sběrných nádob nebo kontejnerů

h) do sběrných kontejnerů natřídění odpad ukládat jenom odpad k jehož sběru je příslušný kontejner určen

2) zrušen


 

 

Článek IV

Je zakázáno

1) Do sběrných nádob nebo kontejnerů na komunální odpad ukládat :


a) nebezpečný odpad

b) stavební suť a jiný podobný odpad

c) uhynulá zvířata a jejich části

d) tekutiny a ztekucené odpady


2) zrušen


3) Ukládat do odpadkových košů rozmístěných na veřejných prostranstvích komunální odpad vznikající v domácnostínebo při podnikatelské činnosti. 

 

Článek V

Nakládání s odpady


1) Sběr, svoz a dočasné skladování vytříděných látkových složek z komunálního odpaduod plátců na území obce zajišťuje obec Kytínprostřednictvím oprávněné osobydle systému nakládání s komunálním odpadem.

2) Sběr, svoz shromažďování a dočasné skladování vytříděných látkových složek z komunálního odpadu ve sběrných dvorech zajišťuje oprávněná osoba.


 

 

Článek VI

Kontrola


Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem a nebezpečnými odpady provádí Obecní úřad Kytín. 

 

Článek VII

Sankce


1) Porušování povinnosti při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude

postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona č.200/1990 Sb.,

o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů.

a) ve smyslu §46 odst.2 může obec uložit pokutu až do výše 30 000,-Kč tomu, kdo se dopustí

přestupku proti pořádku, porušením povinností stanovených v této obecně závazné vyhlášce.

b) podle §47 odst.1, písm. h) může obec uložit pokutu až do výše 50 000,-Kč tomu, kdo se dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa.


2) Pokutu do výše 300 000,-Kč uloží obec v přenesené působnosti právnické nebo fyzické osobě

Oprávněné k podnikání, která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálními odpady bez písemné smlouvy s touto obcí nebo, která nemá zajištěno využití nebo odstraňování

Odpadů v souladu se zákonem


3) Sankce jsou příjmem rozpočtu obce.


 

 

Článek VIII

Ostatní původci


1. Ostatní původci odpadu (právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání), kteří

produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad komunální, mohou využít systém

sběru,třídění a zneškodňování odpadu stanovený touto vyhláškou na základě písemné dohody

s obcí.

2. Původci odpadů uvedení v předchozím odstavci, jsou povinni umožnit kontrolním orgánům obce

přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé

a úplné informace související s nakládáním s odpady.

3. Povinnosti uvedené v odstavci 2 tohoto článku se týkají i původců stavební sutě, příp.

výkopové zeminy. 

 


Článek IX

Závěrečná ustanovení


1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem:

2) Touto vyhláškou se ruší platnost vyhlášky č.1/2001
…………………………….…………………………..

místostarosta starostaVyvěšeno na úřední desce dne : ………………………..


Sejmuto dne:……………………………………………..

(28.07.2009)