Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Poplatky na rok 2021

UPOZORNĚNÍ :

Z důvodu současné situace v České republice, prosíme spoluobčany, kteří mohou platit tyto poplatky na účet, aby tak učinili.

Po zaplacení si můžete v úředních hodinách vyzvednout jen známku na popelnici.

Prosíme jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do poznámky příjmení !

Na základě obecně závazné vyhlášky č.2/2020 o místních poplatcích jsou stanoveny poplatky za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu pro rok 2021 stanoveny takto:

Osoba trvale hlášená v obci:
Dospělí 600,- Kč
Děti do 6let (v daném roce) 400,- Kč
Důchodci od 70 let (v daném roce) 400,- Kč
Držitelé ZTP průkazu 400,- Kč

Chata, rekreační objekt 600,- Kč.  Nelze uplatnit žádnou slevu, i když platbu za rekreační objekt platí osoba trvale hlášená v obci, která má jinak z výše uvedených důvodů slevu při platbě za osobu.

Poplatek za psa 200,- Kč, dle platné vyhlášky splatný do 30.6.2021. Každý další pes téhož držitele 300,-Kč.                                               Poplatek za psa 100,-Kč, jehož držitelem je osoba starší 70 let a více.                                                                                                    

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP a ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených  k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

Poplatky jsou splatné vždy do 30.6. příslušného kalendářního roku v hotovosti na OÚ v Kytíně v úředních hodinách, složenkou typu „A“ nebo převodem na účet obce, Bank. spoj.: č. účtu: 0388058339/0800, variabilní symbol = číslo nemovitosti.