Menu
Obec Kytín
Kytín
Menu

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

01. Oficiální název
Obec Kytín

02. Důvod a způsob založení
Obec Kytín je veřejnoprávní korporací dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který vymezuje její samostatnou i přenesenou působnost.

03. Organizační struktura
Orgány obce:
zastupitelstvo obce 
starosta obce 
obecní úřad

04. Kontaktní adresa a adresa pro osobní návštěvu
Sídlo úřadu:           Kytín 65, 25210 Mníšek pod Brdy

Úřední hodiny: středa, pátek 16:00-18:00

Telefon :   318590640
Fax:          318590640           
E-mail:                  obec@kytin.eu
Internet:               www.kytin.eu

05. Případné platby můžete poukázat:
 č. účtu: 0388058339/0800

06. IČO
00640794

07. DIČ nebylo uděleno

08. Žádosti o informace

Funkcionáři obce odpovědní za poskytování informací: starosta obce, v nepřítomnosti místostarosta

09. Příjem žádostí a dalších podání
Příjmovým místem žádostí o informace je Obecní úřad Kytín, Kytín 65,252 10 Mníšek pod Brdy

10. Opravné prostředky
1. Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává Obecnímu úřadu Kytín. 
2. O odvolání ve věci samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce. 
3. O odvolání ve věci přenesené působnosti rozhoduje starosta obce. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od podání odvolání, nejpozději do 30 a ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od doručení odvolání ve smyslu § 49 správního řádu. 
4. Nerozhodne-li odvolací orgán v uvedené lhůtě o odvolání, má se za to, že odvolání zamítl. 
5. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. 
6. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem. 
7. Pokud zákon nestanoví jinak, postupuje se ve smyslu § 20 odst. 4 zákona v odvolacím řízení podle správního řádu.

11. Formuláře
Formuláře jsou uvedeny ve zvláštním odkazu. Nejsou-li k příslušné životní situaci formuláře uvedeny, nejsou pro dané podání obecním úřadem vyžadovány. Je třeba, aby každé podání obsahovalo jednoznačně identifikaci osoby, která podání učinila, a jednoznačně určený obsah podání.

12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz  
Další důležité informace získáte na stránkách www.portal.gov.cz  
(http://portal.gov.cz/wps/portal/_s155/708/_s.155/708/place )

Řadu informací k řešení některých životních situací v úředních dnech a hodinách poskytnou osobně, telefonicky, faxem případně elektronickou poštou pracovníci obecního úřadu. Zde také obdržíte potřebné formuláře, pokud jsou zapotřebí, vztahující se k životním situacím, které jsou v kompetenci obecního úřadu. 

Formuláře pro možnost stažení z internetu naleznete na www.form.cz  

Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úředních deskách v obci i na internetu.

13. Nejdůležitější předpisy (vše v platném znění - ve znění pozdějších předpisů)
Zákon č. 54/1956 Sb., 
o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů 
Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú.I., 
o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 94/1963 Sb., 
o rodině, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 65/1965 Sb., 
Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 20/1966 Sb., 
o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 71/1967 Sb., 
o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 88/1968 Sb., 
o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 50/1976 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 44/1988 Sb., 
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 100/1988 Sb., 
o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 114/1988 Sb., 
o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 37/1989 Sb., 
o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 83/1990 Sb., 
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 84/1990 Sb., 
o právu shromažďovacím, ve zněni pozdějších předpisů 
Zákon č. 85/1990 Sb., 
o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 116/1990 Sb., 
o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 172/1991 Sb., 
o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 284/1991 Sb., 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 463/1991 Sb., 
o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 482/1991 Sb., 
o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 549/1991 Sb., 
o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 552/1991 Sb., 
o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 569/1991 Sb., 
o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 582/1991 Sb., 
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 1/1992 Sb., 
o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, 
Zákon č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 119/1992 Sb., 
o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 143/1992 Sb., 
o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, 
Zákon č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 265/1992 Sb., 
o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 344/1992 Sb., 
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 357/1992 Sb., 
o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., 
Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., 
o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona 162/1998 Sb. 
Zákon č. 40/1993 Sb., 
o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 273/1993 Sb., 
o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 72/1994 Sb., 
kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., 
kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 152/1994 Sb., 
o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 123/1998 Sb., 
o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 148/1998 Sb., 
o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., 
kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 166/1999 Sb., 
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 222/1999 Sb., 
o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 306/1999 Sb., 
o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 326/1999 Sb., 
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 328/1999 Sb., 
o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 329/1999 Sb., 
o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 130/2000 Sb., 
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 133/2000 Sb., 
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 151/2000 Sb., 
o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, věznění pozdějších předpisů 
Zákon č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 219/2000 Sb., 
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 227/2000 Sb., 
o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 238/2000 Sb., 
o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 239/2000 Sb., 
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 245/2000 Sb., 
o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 301/2000 Sb., 
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 117/2001 Sb., 
o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 164/2001 Sb., 
o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 256/2001 Sb., 
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 273/2001 Sb., 
o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 352/2001 Sb., 
o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 119/2002 Sb. 
o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 150/2002 Sb., 
soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 216/2002 Sb., 
o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 290/2002 Sb., 
o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 314/2002 Sb., 
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 320/2002 Sb., 
o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., 
kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve zněni pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 511/2002 Sb., 
o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 
¨ 
Vyhláška č. 512/2002 Sb., 
o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 22/2004 Sb., 
o místním referendu a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 40/2004 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 99/2004 Sb., 
o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 416/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 585/2004 Sb., 
o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č. 612/2004., 
kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů 
Zákon č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 251/2005 Sb., 
o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 379/2005 Sb., 
o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 412/2005 Sb., 
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 
Úmluva o ochraně lidských prav a základních svobod 
uveřejněná ve sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí pod č. 209/1992Sb., ve znění pozdějších změn

14. Sazebník úhrad za poskytování informací

1/   cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, včetně počítačového tisku

černobílá             formát A4                  jednostranná                    2,00 Kč
oboustranná                   4,00 Kč

2/  cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči dat

- CD 20,00 Kč

3/  poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou 
- dle sazebníku poštovních služeb

4/  osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 30 minut 
-za každých započatých 30 minut 100,00 Kč

Požadované doklady se zasílají obálkou s modrou doručenkou. 
Určující podmínky:
Všechny druhy písemností a úkolů jsou pořizovány za ceny platné v sazebníku. 
Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady. 
Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku. 
Při předpokládané úhradě větší než 500,- Kč bude práce prováděna pouze po písemném vyjádření žadatele, že částku uhradí. 
Informace k sazebníku úhrad za informace 
Zákon o svobodném přístupu k informacím upravuje pouze cenu za činnost spočívající ve vyhledávání a poskytování informací. Tato činnost nemá charakter správního poplatku a také je proto upravena v jiném zákoně a limitována právě ustanovením § 17 tohoto zákona. § 5 tohoto zákona sice stanovuje povinnost správního úřadu zveřejnit sazebník úhrad za poskytování informací, ale tento sazebník se neshoduje se sazebníkem dle zákona o správních poplatcích, v němž předmětem poplatků jsou úkony spojené přímo s činností správních orgánů, které jsou přesně vymezeny v sazebníku správních poplatků. 
Zásadní rozdíl je dále v tom, že každý úřad si určuje sám (v souladu s omezením v § 17) výši nutných úhrad za vyhledávání a poskytování informací. Tyto finanční prostředky jsou na rozdíl od správním poplatků příjmem nikoli státního rozpočtu, ale úřadu, který tyto informace poskytl či vyhledal. 
Zákon o svobodném přístupu k informacím upravuje pouze cenu za činnost spočívající ve vyhledávání a poskytování informací. Tato činnost nemá charakter správního poplatku a také je proto upravena v jiném zákoně a limitována právě ustanovením § 17 tohoto zákona. § 5 tohoto zákona sice stanovuje povinnost správního úřadu zveřejnit sazebník úhrad za poskytování informací, ale tento sazebník se neshoduje se sazebníkem dle zákona o správních poplatcích, v němž předmětem poplatků jsou úkony spojené přímo s činností správních orgánů, které jsou přesně vymezeny v sazebníku správních poplatků. 
Zásadní rozdíl je dále v tom, že každý úřad si určuje sám ( v souladu s omezením v § 17) výši nutných úhrad za vyhledávání a poskytování informací. Tyto finanční prostředky jsou na rozdíl od správním poplatků příjmem nikoli státního rozpočtu, ale úřadu, který tyto informace poskytl či vyhledal.

15. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.
Uvedena ve zvláštním odkazu

16. Seznam organizací

Obec Kytín není v současné době zřizovatelem žádné organizace.

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2009

Výroční zprávu předkládá obec Kytín jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 18, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Ve vykazovaném období roku 2009 bylo v oblasti poskytování informací dosaženo těchto výsledků:

Počet přijatých žádostí

8

Počet odložených žádostí

0

Počet kladně vyřízených žádostí

8

Počet odepřených žádostí a odůvodnění

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Výsledky rozhodnutí o odvolání

--

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádostí přezkoumaných soudem

0

Počet řízení o sankcích za nedodržení zákona

0

Rámcový věcný obsah vyřízených žádostí

Informace o autobusové dopravě; investiční plány obce; požární řád obce; oprava komunikace; ubytovací a stravovací zařízení

Výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění

0

Počet stížností podaných dle §16a, důvody jejich podání

0

Výsledky vyřízení stížností

--

OÚ Kytín

 

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2010

Výroční zprávu předkládá obec Kytín jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 18, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Ve vykazovaném období roku 2010 bylo v oblasti poskytování informací dosaženo těchto výsledků:

Počet přijatých žádostí

3

Počet odložených žádostí

0

Počet kladně vyřízených žádostí

3

Počet odepřených žádostí a odůvodnění

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Výsledky rozhodnutí o odvolání

--

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádostí přezkoumaných soudem

0

Počet řízení o sankcích za nedodržení zákona

0

Rámcový věcný obsah vyřízených žádostí

Vývoz odpadů; investiční plány obce

Výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění

0

Počet stížností podaných dle §16a, důvody jejich podání

0

Výsledky vyřízení stížností

--

OÚ Kytín

MAS Hřebeny

 

 

MAS Hřebeny

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

POPLATKY PRO ROK 2024

Jsme členy mikroregionu Mníšecko

Mníšecký region je charakteristický čilým turistickým ruchem.
Velmi dobré podmínky jsou zde zejména pro pěší turistiku, cykloturistiku a jízdu na koních.

Přejít na stránky mikroregionu

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na