Menu
Obec Kytín
Kytín
Menu

Žádost o povolení kácení dřevin mimo les

Upozornění na vyhlášku č. 222/2014 Sb., kterou se mění režim povolování a kácení dřevin rostoucích mimo les.

Upozorňujeme, že od 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 222/2014 Sb. ze dne 14. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb. a režim povolování a kácení dřevin rostoucích mimo les.

Kácení dřevin s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm a zapojených porostů nad plochu 40 m² opět podléhá povolení orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1) zákona č.114/1992 Sb. Vlastníci pozemků o povolení takového kácení musí žádat. To se však netýká velkých ovocných stromů rostoucích na pozemcích v zastavěném území, evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň za předpokladu, že nejsou součástí významného krajinného prvku, památným stromem nebo součástí stromořadí.

Dne 15.7.2013 vstupila v platnost vyhláška 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (dále jen Vyhláška). Její znění naleznete výše. Nahrazuje se tak §8 vyhlášky 395/1992 Sb.
Vyhláška novým způsobem upravuje povolování kácení dřevin. Mění se tak zavedená praxe povolování kácení pro soukromého vlastníka pozemků s mimolesní zelení. Dosud bylo potřeba povolení ke kácení u stromů rostoucích mimo les, kdy obvod stromu ve výšce 130 cm nad zemí činí více než 80 cm, a dále bylo potřebné povolení k odstranění keřového porostu, jehož výměra je větší než 40 m2. Podíváme se, jak je tedy kácení a jeho povolování upraveno nyní.

Ve zkratce: pokud jste majitelem zahrady (definice: pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti), kde chcete pokácet strom, nemusíte žádat o povolení ke kácení. Samozřejmě pokud není strom památný, nebo není součástí významného krajinného prvku, nebo není součástí stromořadí.
Pokud má strom obvod menší než 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí), pak je potřeba zohlednit, zda není součástí tzv. zapojeného porostu dřevin (definice: soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina,). Pokud je jeho součástí a plocha kácených dřevin přesahuje 40 m2, povolení ke kácení již potřebujete.
Žádost o povolení se obvykle podává u místně příslušného obecního úřadu.

A teď šířeji. V platnosti je i nadále zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen Zákon), který v §8 obecněji stanovuje povolení ke kácení. Zní takto:

 

Povolení ke kácení dřevin

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem 6). a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem 6a).

Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav 6b) a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, náležitosti oznámení o kácení dřevin a období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí.

6) § 15 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb.
6a) § 10 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 175/2002 Sb.
6b) Například § 47 odst. 2 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), § 24 odst. 3 písm. g), § 25 odst. 4 písm. h), § 58 odst. 1 písm. f) a § 59 odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Odstavec 3 a 5 §8 Zákona je tedy nově rozveden Vyhláškou. Ta stanovuje nová pravidla pro kácení a říká, kdy není potřeba povolení. Povolení se nově nevyžaduje u dřevin (za předpokladu, že nejsou součástí tzv. VKP (Významný krajinný prvek) nebo stromořadí):
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.

Když nahlédneme do vymezených pojmů (§1 Vyhlášky), zjistíme, že se ulevuje soukromým vlatníkům zahrad. Vyhláška posunuje práva vlastníka. Je výhradně na něm, jak bude nakládat se zelení na své zahradě. Předpokládá, že vlastník je dobrý hospodář. Sám rozhodne, co si na zahradě zasadí a co pokácí. Dřeviny, které si vlastník vysadí samozřejmě rostou. Pokud přeroste strom "únosný rozměr" pro své okolí, je potřeba ho pokácet. A třeba za něj vysadit náhradníka. Existují obavy, že dojde k masovému odstraňování zeleně, že zjednoduší zastavování zelených ploch ve městech, že bude zákon zneužíván apod. Moc tyto obavy nechápu a uvítám, když se pod článkem rozvine diskuze na toto téma. Riziko, které vnímám, je v tom, že je pouze doporučena doba vhodná ke kácení (§5). Ve vegetačním období hnízdí na stromech ptáci. Rozhodně doporučuji vlastníkům zeleně, pokud chtějí kácet, aby už jenom z tohoto důvodu vyčkali alespoň na dobu mimo hnízdění. (pozn.: v povolení je doba kácení vymezena a je závazná.)

Vyhláška pamatuje i na plantáže dřevin, jejichž plocha v současnosti roste. Jsou to pozemky s rychlerostoucími dřevinami, které produkují dřevo na palivo - biomasu jako zdroj obnovitelné energie. Dosud bylo potřeba pro kácení takové plochy povolení. Naopak rozšiřuje ochranu na stromy, které mají obvod menší než 80 cm a jsou součástí většího porostu. Žádat o povolení k odstranění je tedy třeba nejen u rozsáhlejších ploch keřů. U stromořadí nově nezáleží na obvodu stromů, o povolení se musí žádat v každém případě.

Trvá samozřejmě stav, že povolení není třeba, kdy je stavem dřeviny zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Kácení se v tomto případě oznamuje dodatečně do 15 dnů od provedení, nově se musí dokladovat stav dřeviny. Řada majitelů zeleně si tento zákonný požadavek vykládá po svém. Očekávají-li obstrukce při povolování, nebo chtějí z nějakého důvodu kácet hned (ze strachu o majetek), je pro ně bezprostředním ohrožením i to, že se na stromě ulomila okrajová větev po těžkém sněhu, nebo že při vichřici hrozí, že se strom vyvrátí. Přitom bezprostředním ohrožením je třeba chápat stav, kdy je strom již tak poškozen, že by jakékoli prodlení mohlo znamenat pád stromu či jeho velké části. Je to například stav, kdy se strom po silném větru nakloní, objeví-li se v kosterním větvení trhlina nebo hniloba apod. Škoda značného rozsahu je definována jako stonásobek minimální mzdy.

Upozornění na vyhlášku č. 222/2014 Sb., kterou se mění režim povolování a kácení dřevin rostoucích mimo les.

Upozorňujeme, že od 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 222/2014 Sb. ze dne 14. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb. a režim povolování a kácení dřevin rostoucích mimo les.

Kácení dřevin s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm a zapojených porostů nad plochu 40 m² opět podléhá povolení orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1) zákona č.114/1992 Sb. Vlastníci pozemků o povolení takového kácení musí žádat. To se však netýká velkých ovocných stromů rostoucích na pozemcích v zastavěném území, evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň za předpokladu, že nejsou součástí významného krajinného prvku, památným stromem nebo součástí stromořadí.

MAS Hřebeny

 

 

MAS Hřebeny

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

POPLATKY PRO ROK 2024

Jsme členy mikroregionu Mníšecko

Mníšecký region je charakteristický čilým turistickým ruchem.
Velmi dobré podmínky jsou zde zejména pro pěší turistiku, cykloturistiku a jízdu na koních.

Přejít na stránky mikroregionu

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na