Menu
Obec Kytín
Kytín
Menu

Poplatky na rok 2024

UPOZORNĚNÍ:

Prosíme spoluobčany, kteří mohou platit tyto poplatky na účet, aby tak učinili.

Po zaplacení si můžete v úředních hodinách vyzvednout jen známku na popelnici.

Prosíme jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do poznámky příjmení !

 

Na základě obecně závazné vyhlášky č.2/2023 o místních poplatcích jsou stanoveny poplatky za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu pro rok 2024 stanoveny takto:

Osoba trvale hlášená v obci 800,-Kč.

Chata, rekreační objekt 800,- Kč. 

Poplatky jsou splatné vždy do 30.6. příslušného kalendářního roku v hotovosti na OÚ v Kytíně v úředních hodinách, složenkou typu „A“ nebo převodem na účet obce, Bank. spoj.: č. účtu: 0388058339/0800, variabilní symbol = číslo nemovitosti.

 

Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

b)umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c)umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d)umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,

e)nebo na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

(2)V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

 

Poplatek za psa 200,- Kč, dle platné vyhlášky splatný do 30.6.2023.

Poplatek za psa 100,-Kč, jehož držitelem je osoba starší 65 let a více.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP a ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených  k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

 

Pronájem hrobového místa na místním hřbitově.

Jednohrob - 500Kč/5let

Dvojhrob - 1 000Kč/5let

Kolumbárium - 500/5let

 

MAS Hřebeny

 

 

MAS Hřebeny

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

POPLATKY PRO ROK 2024

Jsme členy mikroregionu Mníšecko

Mníšecký region je charakteristický čilým turistickým ruchem.
Velmi dobré podmínky jsou zde zejména pro pěší turistiku, cykloturistiku a jízdu na koních.

Přejít na stránky mikroregionu

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na