Poplatky v roce 2014

 

Poplatky za odvoz komunálního odpadu

Pro rok 2014 je stanovena výše poplatku za odpady na částku 500 Kč za trvale žijící osobu v Kytíně, resp. za chatu. Stejně jako v minulém roce obdrží každá domácnost s trvale bydlícími obyvateli v Kytíně po zaplacení poplatku od obecního úřadu samolepku, kterou si vylepí na popelnici (počet osob na jednu vydanou známku jsou 3, domácnosti s počtem osob vyšším než 3 osoby mají nárok na adekvátní počet samolepek). Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 6., nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 6. Cena poplatku pro osoby mladší 6 let, starší 70 let a držitele průkazu ZTP a ZTP-P je 350 Kč. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.

Chataři, kteří v obci nejsou přihlášeni k trvalému pobytu a kromě využití sběrných kontejnerů mají zájem o zajištění odvozu popelnice (přidělení nálepky pro rok 2014), musí kromě běžného poplatku za odvoz a likvidaci odpadu s obcí uzavřít smlouvu na odvoz popelnic (cena této služby je pro rok 2014 rovněž 500 Kč).

 

Poplatky za vodné a stočné v roce 2014

Výše poplatku za vodné od 1. 1. 2014 je 31,97 Kč/m3 (včetně DPH.

Výše poplatku za stočné od 1. 1. 2014 je 34,50 Kč/m3 (včetně DPH).

 

Poplatek za psa

Majitel psa je povinen za každého psa staršího 3 měsíců zaplatit každý rok poplatek ve výši 100 Kč, a to do 30. 1. 2014. Pokud majitel psa získá během roku, či pes dovrší během roku věk 3 měsíců, je majitel povinen tuto skutečnost ohlásit a zaplatit poplatek. Prosíme, aby majitelé na obecní úřad nahlásili i skutečnost, jestliže jim povinnost platit poplatek za psa zanikla (úhyn, ztráta, prodej, darování psa).

 

Poplatky je možné uhradit i bezhotovostně na účet obce: 0388058339/0800 (je to účet u České spořitelny, původní účet u KB byl zrušen!), nezapomeňte vždy uvést variabilní symbol – číslo popisné, nebo číslo evidenční domu. Pokud se nepodaří bezhotovostní platbu identifikovat, bude zaslána zpět.

 

Při jakékoli nejasnosti je možné se v úředních hodinách (st, pá, 16-18) obrátit na účetní, paní Jitku Arnoldovou – tel.: 318 590 640, e-mail: ucetni@kytin.eu, nebo na evidenci obyvatel, paní Markétu Šlégrovou – tel.: 318 590 640, e-mail: evidence@kytin.eu.