Menu
Obec Kytín
Kytín
Menu

Zápisy osadního výboru

Dne 19.7.2008 se konala celoosadní schůze osady Na Rovinách, vedením schůze byl pověřen Ing. Vopálenský, vybíráním příspěvkůpí Řeháková, zprávu o činnosti přednesl Ing. Vopálenský, revizní zprávu včetně zprávy o hospodaření přednesl pí. Řeháková, zápis ze schůze a návrh usnesení sepsala JUDr. Sezemká.
Hosté: Za obec Kytín se dostavil pan starosta Mgr. Jakub Hučín, který byl na schůzi osadníky přátelsky přivítán.

Program schůze byl následující:

1)Úvodní slovo: Ing.Vopálenský přivítal přítomné osadníky, připomenul program schůze. Všichnipřítomnípak uctiliminutouticha všechny kamarádky a kamarády z osady, kteří nás již navždy opustili.

2)Vyhodnocení usnesení z roku 2008 - přednesl Ing. Vopálenský:
1. Zajistit na podzim štěrk (kámen) na další nutné opravy cest v osadě.
Plnění: Štěrk byl na stanovená místa přivezen, v letošním roce se OV pokusí o zajištění dalšího štěrku a bude ho opět třeba rozmístit na určená místa za pomoci chatařů v daném místě.
2. Pokračovat i nadále v činnostech, které dosud OV ve prospěch osady vykonával - spolupracovat s obcí Kytín za účelem opravy a údržby cest, vybírat osadní příspěvky, organizovat společné akce a brigády apod.
Plnění:OV plnil všechny tyto své obvyklé činnosti - spolupracuje s obcí Kytín za účelem údržby příjezdové cesty, vybírá osadní příspěvky, organizuje společné akce a brigády atd. a bude tak činit i nadále.
3. Zorganizovat na podzim brigádu na vyčištění škarpy podél hl.příjezdové cesty, datum bude upřesněno a včas oznámeno.
Plnění: Brigáda se uskutečnila dle plánu na podzim, další dvě se uskutečnily již v letošním roce (9.5. a 27.6.) a lze předpokládat, že budou potřebné ještě další, termíny budou včas oznámeny, uvítáme pomoc i jiných než stále stejných brigádníků
4. Rozmnožit osadní řád, k vyzvednutí v kantýně či u členů OV.
Plnění: Osadní řád byl namnožen, vyvěšen v osadní skříňce a dále bylk dispozici v kantýně, podle zájmu případných dalších zájemců lze ještě přidělat další kopie
5. Zajistit zaslání podnětu na odbor životního prostředí ve věci posekání zarostlých pozemků soukromých vlastníků nacházejících se v osadě.
Plnění: Panu starostovi byl předán dopis společně se seznamem vlastníků zarostlých pozemků v osadě a mapou daného území s vyznačením jednotlivých parcel se žádostí o pomoc při jednání s příslušnými úřady
6. Zvážit možnosti řešení problematiky nedostatku vody v dolní studni v osadě.
Plnění: OV zajistil průzkum, na základě kterého bylo zjištěno, že sevoda nachází na několika místech kolem původní studny - na těchto místech stanovených proutkařem lze vybudovat novou studnu.

3)Zpráva o činnosti plán činnosti na rok 2009 - Ing. Vopálenský:
1) Osadní výbor ve složení Ing. Jiří Vopálenský, pí Bohunka Řeháková, pan Petr Sklenář, JUDr. Daniela Sezemská, pí Iva Štrombachová, pí Saša Lutovská, pan Vašek Stránský a pan Oldřich Polreich se v průběhu uplynulého období scházel pravidelně podle aktuální potřeby a spolupracoval se starostou Kytína a dalšími subjekty ve všech oblastech, kterými byl pověřen.
Kromě již zmíněných oprav cest v osadě a organizování brigád patřilo k hlavním činnostem OV pořádání společenských akcí, jako byly např. dětský karneval, turnaj v mariáši a houbařský bál.
2) Osadní výbor vybírá od osadníků osadní příspěvky, které je možno platit hospodářce OV pí Řehákové přímo zde na schůzi, popř. i mimo schůzi, výše příspěvku zůstává 200,- Kč, o použití těchto peněz je pojednáno v dalším příspěvku - ve zprávě o hospodaření.
3) OV vede seznam vlastníků chat v osadě, který je třeba pravidelně aktualizovat a pokud možno uvádět i tel. spojení -) každý by mělzkontrolovat u pí Štrombachové, že zapsané údaje odpovídají skutečnosti.
4) Přehled společenských akcí, které OV organizuje:
·dětský karneval pro malé dětí v maskách (do 14 let) se uskuteční dne 22.8.2009 od 15,00 hod., pro dětiosadníků platících os. příspěvky vstup zdarma, ostatní vstupné ve výši 40,- Kč/1 dítě.
·turnaj v mariáši - 5. ročník, se bude konat 8.8.2009 od 15,00 hod.
·houbařský bál - 12.9.2009 v 19,00 hodin

4)Zpráva o hospodaření a revizní zpráva - přednesla pí Řeháková:
Revize hospodaření kontrolovala období od 19.7.2008 do 17.7.2009,v hospodaření s osadními prostředky neshledala revizní komise žádné nedostatky.

5)Diskuze:
Z přednesených příspěvků vyplynuly tyto návrhy a podněty:
pan starosta obce Kytín Mgr. Hučín:
-informoval o zajištění informativních značek „Obytná zóna", které budou umístěny na krajích osady
-informoval o tom, že bude opravena hlavní příjezdová cesta do osady, v mezích omezených finančních možností a za fin. přispění ze strany Lesů a osady Na Rovinách, práce se uskuteční dne 21.7. po celý den, popř. částečně i 22.7. s tím, že v průběhu prací bude cesta uzavřena, za účelem opravy cesty je třeba odstranit všechny uvolněné kameny a části asfaltu, a to ze strany osadníků
-informoval o tom, že v případě budoucích oprav cest v osadě se bude zohledňovat, zda je opravovaná část cesty opatřena odvodňovací strouhou, aby dešťová voda cestuvzápětí nezničila, upozornil současně, že obec v případech, pokud budou k parcelám vybudovány přejezdy bez potřebných propustek pro vodu, budou tyto přejezdy likvidovány
-informoval o změně odvozu odpadů z osady ohledně nádob na plasty - bude zde umístěn objemnější kontejner s horním otvíráním
-přislíbil zajistit posekání části louky před kantýnou pro účely konání dětského karnevalu,
-ve věci dopisu, který mu byl předán společně se seznamem vlastníků zarostlých pozemků v osadě a mapou daného území s vyznačením jednotlivých parcel se žádostí o pomoc při jednání s příslušnými úřady, přislíbil, že bude OV o stavu řízení v této věci informovat
-
apeloval na osadníky, aby si všímali nepravostí ze strany jiných osob v osadě, zejména ohledně odpadového hospodaření, vyvážení odpadu do sběrného dvora na cestě do Kytína, rychlosti jízdy v osadě apod. a přislíbil pomoc při jednání s Policií, Lesy atd., pokud se na něho osadníci s konkrétními případy obrátí
-informoval, žeza podnik Lesy má na starosti svoz dříví z lesa Ing. Mařík, Ing. Čech z Dobříše a oblast Kytína p. Doubek - toho lze -informovat o případech, kdy tyto svozové firmy nedodržují v oblasti osady pravidla přiměřenosti jízdy apod., současně přislíbil, že bude jednat s Lesy, aby tyto firmy nepřetěžovali soupravy odváženými kládami
-upozornil, že pracovník ve sběrném dvoře pro území katastru (Kytín, Chouzavá a Rovina) bude od roku 2010 vyžadovat při odhazování odpadu doklad o zaplacení poplatku za odvoz odpadu a dále, že policie bude toto místo monitorovat
-k dotazu osadníků informoval o možnostech odvozu nebezpečného odpadu - 2x ročně (duben, říjen) příslušná firma odváží v určený den a hodinu z Kytína a dalších obcí, nabídl v této souvislosti, že nás bude předem i termínu informovat
-informoval o možnosti využívat za výhodnějších finančních podmínek fekální vůz, který vlastní obec s tím, že od roku 2010 budou prováděny v osadě kontroly,zda každý osadník vyváží septik dostatečným způsobem
-nakonec upozornil na možnost připojit se s odkazem na osadu na webové stránky obce Kytín
6)Usnesení z celoosadní schůze v roce 2009
7)Příští schůze OV: 22.8.2008 v 10,00 hodin na přípravu karnevalu.

Na Rovinách dne 18.7.2009
zapsala JUDr. Sezemská

MAS Hřebeny

 

 

MAS Hřebeny

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

POPLATKY PRO ROK 2024

Jsme členy mikroregionu Mníšecko

Mníšecký region je charakteristický čilým turistickým ruchem.
Velmi dobré podmínky jsou zde zejména pro pěší turistiku, cykloturistiku a jízdu na koních.

Přejít na stránky mikroregionu

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na