Menu
Obec Kytín
Kytín
Menu

Od 1.10.2022 bude svozový den pro komunální odpad ÚTERÝ.

Zápisy osadního výboru

Dne 19.7.2008 se konala celoosadní schůze osady Na Rovinách, vedením schůze byl pověřen Ing. Vopálenský, vybíráním příspěvkůpí Řeháková, zprávu o činnosti přednesl Ing. Vopálenský, revizní zprávu včetně zprávy o hospodaření přednesl pí. Řeháková, zápis ze schůze a návrh usnesení sepsala JUDr. Sezemká.
Hosté: Za obec Kytín se dostavil pan starosta Mgr. Jakub Hučín, který byl na schůzi osadníky přátelsky přivítán.

Program schůze byl následující:

1)Úvodní slovo: Ing.Vopálenský přivítal přítomné osadníky, připomenul program schůze. Všichnipřítomnípak uctiliminutouticha všechny kamarádky a kamarády z osady, kteří nás již navždy opustili.

2)Vyhodnocení usnesení z roku 2008 - přednesl Ing. Vopálenský:
1. Zajistit na podzim štěrk (kámen) na další nutné opravy cest v osadě.
Plnění: Štěrk byl na stanovená místa přivezen, v letošním roce se OV pokusí o zajištění dalšího štěrku a bude ho opět třeba rozmístit na určená místa za pomoci chatařů v daném místě.
2. Pokračovat i nadále v činnostech, které dosud OV ve prospěch osady vykonával - spolupracovat s obcí Kytín za účelem opravy a údržby cest, vybírat osadní příspěvky, organizovat společné akce a brigády apod.
Plnění:OV plnil všechny tyto své obvyklé činnosti - spolupracuje s obcí Kytín za účelem údržby příjezdové cesty, vybírá osadní příspěvky, organizuje společné akce a brigády atd. a bude tak činit i nadále.
3. Zorganizovat na podzim brigádu na vyčištění škarpy podél hl.příjezdové cesty, datum bude upřesněno a včas oznámeno.
Plnění: Brigáda se uskutečnila dle plánu na podzim, další dvě se uskutečnily již v letošním roce (9.5. a 27.6.) a lze předpokládat, že budou potřebné ještě další, termíny budou včas oznámeny, uvítáme pomoc i jiných než stále stejných brigádníků
4. Rozmnožit osadní řád, k vyzvednutí v kantýně či u členů OV.
Plnění: Osadní řád byl namnožen, vyvěšen v osadní skříňce a dále bylk dispozici v kantýně, podle zájmu případných dalších zájemců lze ještě přidělat další kopie
5. Zajistit zaslání podnětu na odbor životního prostředí ve věci posekání zarostlých pozemků soukromých vlastníků nacházejících se v osadě.
Plnění: Panu starostovi byl předán dopis společně se seznamem vlastníků zarostlých pozemků v osadě a mapou daného území s vyznačením jednotlivých parcel se žádostí o pomoc při jednání s příslušnými úřady
6. Zvážit možnosti řešení problematiky nedostatku vody v dolní studni v osadě.
Plnění: OV zajistil průzkum, na základě kterého bylo zjištěno, že sevoda nachází na několika místech kolem původní studny - na těchto místech stanovených proutkařem lze vybudovat novou studnu.

3)Zpráva o činnosti plán činnosti na rok 2009 - Ing. Vopálenský:
1) Osadní výbor ve složení Ing. Jiří Vopálenský, pí Bohunka Řeháková, pan Petr Sklenář, JUDr. Daniela Sezemská, pí Iva Štrombachová, pí Saša Lutovská, pan Vašek Stránský a pan Oldřich Polreich se v průběhu uplynulého období scházel pravidelně podle aktuální potřeby a spolupracoval se starostou Kytína a dalšími subjekty ve všech oblastech, kterými byl pověřen.
Kromě již zmíněných oprav cest v osadě a organizování brigád patřilo k hlavním činnostem OV pořádání společenských akcí, jako byly např. dětský karneval, turnaj v mariáši a houbařský bál.
2) Osadní výbor vybírá od osadníků osadní příspěvky, které je možno platit hospodářce OV pí Řehákové přímo zde na schůzi, popř. i mimo schůzi, výše příspěvku zůstává 200,- Kč, o použití těchto peněz je pojednáno v dalším příspěvku - ve zprávě o hospodaření.
3) OV vede seznam vlastníků chat v osadě, který je třeba pravidelně aktualizovat a pokud možno uvádět i tel. spojení -) každý by mělzkontrolovat u pí Štrombachové, že zapsané údaje odpovídají skutečnosti.
4) Přehled společenských akcí, které OV organizuje:
·dětský karneval pro malé dětí v maskách (do 14 let) se uskuteční dne 22.8.2009 od 15,00 hod., pro dětiosadníků platících os. příspěvky vstup zdarma, ostatní vstupné ve výši 40,- Kč/1 dítě.
·turnaj v mariáši - 5. ročník, se bude konat 8.8.2009 od 15,00 hod.
·houbařský bál - 12.9.2009 v 19,00 hodin

4)Zpráva o hospodaření a revizní zpráva - přednesla pí Řeháková:
Revize hospodaření kontrolovala období od 19.7.2008 do 17.7.2009,v hospodaření s osadními prostředky neshledala revizní komise žádné nedostatky.

5)Diskuze:
Z přednesených příspěvků vyplynuly tyto návrhy a podněty:
pan starosta obce Kytín Mgr. Hučín:
-informoval o zajištění informativních značek „Obytná zóna", které budou umístěny na krajích osady
-informoval o tom, že bude opravena hlavní příjezdová cesta do osady, v mezích omezených finančních možností a za fin. přispění ze strany Lesů a osady Na Rovinách, práce se uskuteční dne 21.7. po celý den, popř. částečně i 22.7. s tím, že v průběhu prací bude cesta uzavřena, za účelem opravy cesty je třeba odstranit všechny uvolněné kameny a části asfaltu, a to ze strany osadníků
-informoval o tom, že v případě budoucích oprav cest v osadě se bude zohledňovat, zda je opravovaná část cesty opatřena odvodňovací strouhou, aby dešťová voda cestuvzápětí nezničila, upozornil současně, že obec v případech, pokud budou k parcelám vybudovány přejezdy bez potřebných propustek pro vodu, budou tyto přejezdy likvidovány
-informoval o změně odvozu odpadů z osady ohledně nádob na plasty - bude zde umístěn objemnější kontejner s horním otvíráním
-přislíbil zajistit posekání části louky před kantýnou pro účely konání dětského karnevalu,
-ve věci dopisu, který mu byl předán společně se seznamem vlastníků zarostlých pozemků v osadě a mapou daného území s vyznačením jednotlivých parcel se žádostí o pomoc při jednání s příslušnými úřady, přislíbil, že bude OV o stavu řízení v této věci informovat
-
apeloval na osadníky, aby si všímali nepravostí ze strany jiných osob v osadě, zejména ohledně odpadového hospodaření, vyvážení odpadu do sběrného dvora na cestě do Kytína, rychlosti jízdy v osadě apod. a přislíbil pomoc při jednání s Policií, Lesy atd., pokud se na něho osadníci s konkrétními případy obrátí
-informoval, žeza podnik Lesy má na starosti svoz dříví z lesa Ing. Mařík, Ing. Čech z Dobříše a oblast Kytína p. Doubek - toho lze -informovat o případech, kdy tyto svozové firmy nedodržují v oblasti osady pravidla přiměřenosti jízdy apod., současně přislíbil, že bude jednat s Lesy, aby tyto firmy nepřetěžovali soupravy odváženými kládami
-upozornil, že pracovník ve sběrném dvoře pro území katastru (Kytín, Chouzavá a Rovina) bude od roku 2010 vyžadovat při odhazování odpadu doklad o zaplacení poplatku za odvoz odpadu a dále, že policie bude toto místo monitorovat
-k dotazu osadníků informoval o možnostech odvozu nebezpečného odpadu - 2x ročně (duben, říjen) příslušná firma odváží v určený den a hodinu z Kytína a dalších obcí, nabídl v této souvislosti, že nás bude předem i termínu informovat
-informoval o možnosti využívat za výhodnějších finančních podmínek fekální vůz, který vlastní obec s tím, že od roku 2010 budou prováděny v osadě kontroly,zda každý osadník vyváží septik dostatečným způsobem
-nakonec upozornil na možnost připojit se s odkazem na osadu na webové stránky obce Kytín
6)Usnesení z celoosadní schůze v roce 2009
7)Příští schůze OV: 22.8.2008 v 10,00 hodin na přípravu karnevalu.

Na Rovinách dne 18.7.2009
zapsala JUDr. Sezemská

MAS Hřebeny

 

 

MAS Hřebeny

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

POPLATKY PRO ROK 2022

Jsme členy mikroregionu Mníšecko

Mníšecký region je charakteristický čilým turistickým ruchem.
Velmi dobré podmínky jsou zde zejména pro pěší turistiku, cykloturistiku a jízdu na koních.

Přejít na stránky mikroregionu

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na